De Baanbreker, school voor praktijkonderwijs

Baden Powellweg 1 3401 RR IJsselstein

Schoolfoto van De Baanbreker, school voor praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de bijlage treft u het schoolplan van de Baanbreker 2020 - 2024. In het schooljaar 2019 - 2020 is een strategisch beleidsplan opgesteld, dat alrichtinggevend was voor dit schoolplan. Met alle medewerkers z?n de strategischel?nen en speerpunten van beleid uitgedacht.
In de aanloop naar dit schoolplan z?ndeze speerpunten door het team en in gesprek met de MR aangescherpt.
Wij zijn trots op dit schoolplan!
De komende vier jaar staan v?f speerpuntencentraal:

? Doorlopende leerl?nen in ons onderw?saanbod
? Kansr?ke uitstroomroutes
? Sterk pedagogisch en didactisch klimaat
? Begeleiding van nieuwe en zittende collega’s
? Goede leer- en werkomgeving

De speerpunten uit dit schoolplan werken we jaarl?ks concreet uit in een jaarplan.De school is en bl?ft volop in ontwikkeling om prakt?konderw?s aan te biedenwaarmee onze leerlingen een geslaagde en kansr?ke start kunnen maken invervolgonderw?s en in hun werkende leven.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven