dr Aletta Jacobs College deelschool VMBO bovenbouw

Laan van de Sport 8 9603 TG Hoogezand

Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College  deelschool VMBO bovenbouw

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de tevredenheid van leerlingen uit leerjaar 3 onderzocht. 

Het gebouw van de deelschool vmbo bovenbouw is in gebruik vanaf het schooljaar 2020-2021. Vanaf dat schooljaar worden gegevens aangeleverd apart voor deze schoollocatie. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van 2019-2020 zijn te vinden op de pagina van de hoofdlocatie. 


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elke deelschool van het dr. Aletta Jacobs College heeft een ondersteuningscoördinator (OCO). Deze OCO ondersteunt de mentoren inzake alle vormen van ondersteuning/zorg. Naast didactische ondersteuning (bijvoorbeeld bij dyslexie en ADHD) biedt de OCO ook pedagogische ondersteuning (bijvoorbeeld bij pesten).Voor de leerlingen wordt een veilige sfeer gecreëerd, waarin goed gewerkt kan worden. Dit betekent vooral, dat we zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, een prettige sfeer en goede werkomstandigheden.

Wij hebben de volgende documenten verzameld in ons veiligheidsplan:

Handelingsprotocol Schoolveiligheid

Overzicht periodieke keuringen

Pestprotocol

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen

Ontruimingsplan

Inruimingsplan

Protocol agressie en geweld

Beleid toelating en verwijdering leerlingen VO

Klokkenluidersregeling

Verzuimbeleid (Spijbelgedrag, Schoolarts, Stroomschema)   

Beleid omgaan met ex-delinquente leerlingen

Lijst BHV-ers en EHBO-ers

Gezonde schoolkantine

Protocol plotselinge dood van een leerling of docent in het (speciaal) voorgezet onderwijs

Protocol cameratoezicht

Preventie en omgaan met schoolaanslagen

Convenant veilige school Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Meldcode huiselijk geweld 

Leerlingenstatuut

Klachtenregeling

Meldplicht datalekken (Procedure, Logboek, Bewerkersovereenkomst)   

Stappenplan suïcide preventie

Integriteits- en gedragscode voor medewerkers van het AJC 

Het veiligheidsplan is een werkdocument dat zo nu en dan aangevuld wordt met een document of een document wordt in de loop van de tijd vervangen door een nieuwe versie. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de tevredenheid van ouders van leerlingen uit leerjaar 3 onderzocht.

Het gebouw van de deelschool vmbo bovenbouw is in gebruik vanaf het schooljaar 2020-2021. Sindsdien worden gegevens aangeleverd apart voor deze schoollocatie. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van 2019-2020 zijn te vinden op de pagina van de hoofdlocatie. 


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven