Het Stedelijk Kottenpark

Lyceumlaan 30 7522 GK Enschede

  • Schoolfoto van Het Stedelijk Kottenpark
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Kottenpark
  • Schoolfoto van Het Stedelijk Kottenpark

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De grafieken laten zien hoe leerlingen doorstromen van het moment dat ze op school komen tot en met het eindexamen per onderwijssoort. 100% doorstroom in de onderbouw betekent dat alle leerlingen zonder vertraging in leerjaar 3 terecht zijn gekomen, conform het advies van de basisschool. 100% doorstroom in de bovenbouw betekent dat alle leerlingen vanaf leerjaar 3 zonder vertraging hun eindexamen halen. 

De doorstroom op Het Kottenpark ligt rond het landelijk gemiddelde. Het is onze ambitie om de doorstroom in de bovenbouw verder te verbeteren. Gerichte aandacht voor het determinatieproces en de begeleiding zal het doorstroompercentage verder verhogen.

Gewerkt wordt ook aan een doorlopende leerlijn vanaf het derde leerjaar.


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage op havo en vwo laat een wisselend beeld zien en schommelt rond het landelijk gemiddelde. Het beleid is erop gericht de komende jaren daarboven te komen. De opbrengsten worden besproken in teams en werkgroepen. Hierin worden passende oplossingen gezocht voor het verhogen van de opbrengsten.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde cijfer CE lag vorig jaar op het Kottenpark rond het landelijke gemiddelde. Het verschil CE-SE is binnen de marge van 0,5 punt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op Het Kottenpark is werken aan kwaliteit onderdeel van de dagelijkse praktijk. Doel is het beste uit leerlingen te halen, zowel in als buiten de school, nu en in de toekomst. Het gaat hierbij vooral om de kwaliteit van het lesgeven, professionele medewerkers en de organisatie van het onderwijs.

In 2015 heeft de Inspectie een bezoek gebracht aan de school. Op alle indicatoren (opbrengsten, onderwijsproces, kwaliteitszorg, ondersteuning en wettelijke voorschriften) scoorde Het Kottenpark voldoende. De inspectie heeft ook in 2016 het basisarrangement toegekend. Dat betekent dat we over de volle breedte goed hebben gescoord. Naar aanleiding van het inspectiebezoek is het beleid dat erop gericht is om door middel van scholing lesbezoek en intervisie tot kwaliteitsverbetering te komen van de lessen, voortgezet, waarbij er speciale aandacht is voor het creëren van een ambitieus leerklimaat dat zich richt op het motiveren van leerlingen in onder en bovenbouw.

De visitatiecommissie van Cultuurprofielscholen heeft de school beoordeeld in november 2015 en opnieuw het predicaat cultuurprofielschool toegekend. 

In 2016 is het Kottenpark een samenwerkingsverband aangegaan met de `hogeschool voor de Kunsten Artez teneinde het cultuurprofiel te versterken. Er wordt gewerkt aan een honourstraject voor leerlingen die de Kunstklassen van het Kottenpark volgen. Doel is om leerlingen in staat te stellen naast hun opleiding een master of education te laten behalen. Op grond van het advies van de inspectie en de visitatiecommissie worden leerlingen meer betrokken bij het vormgeven van de lesprogramma's. 

Terug naar boven