Terra Eelde

Burg. J.G. Legroweg 29 9761 TA Eelde

  • Schoolfoto van Terra Eelde
  • Schoolfoto van Terra Eelde
  • Schoolfoto van Terra Eelde
  • Schoolfoto van Terra Eelde
  • Schoolfoto van Terra Eelde

Profielkeuze

Toelichting van de school

Terra Eelde met uitstroom naar alle vormen van het MBO

Op onze school wordt het groene profiel aangeboden. Door middel van stages en keuzevakken uit zowel Groen als andere sectoren werken wij aan een brede uitstroom naar het MBO. 

Onze leerlingen volgen in de onderbouw naast de algemene vakken praktijkvakken uit de groene sector (dit betreft Bloemschikken, Dierverzorging, Plant & Kas, Verwerking Agrarische Producten en Aanleg en onderhoud van tuinen). In de bovenbouw kunnen zij ook vakken uit andere sectoren, zoals techniek, economie, cultuur en sport, kiezen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Terra Eelde verantwoordt haar kwaliteit middels een schoolplan

Zoals elke school voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs moet ook Terra Eelde elke 4 jaar een schoolplan opstellen. In het schoolplan leest u hoe onze school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Aan bod komen onder andere het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de Inspectie van het Onderwijs over het schoolbeleid.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Terra Eelde draagt zorg voor allen

In het begeleidingsplan kunt u lezen hoe wij onze zorg vormgeven. Een van de belangrijkste doelen binnen onze school is dat de leerlingen zich op een positieve wijze kunnen ontplooien om optimaal te kunnen presteren. Dit lukt door een veilige omgeving te bieden waarin de leerling zich gehoord en gezien voelt maar ook waarin hij/zij begeleid en gestuurd wordt. De ondersteuning is gericht op de onderwijsbehoefte van iedere leerling.

Speerpunten hierin zijn:
-         intensief mentorschap
-         intensief contact tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en docenten
-         docenten- en leerlingbegeleiding
-         ZAT (Zorg Advies Team)
-         Klein Zat (twee wekelijks intern zorgoverleg)                                                                                                                                   -         nauwe samenwerking met externen (CJG's, GGD, Jeugdzorg, Wijkagent enz.)

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven