Sancta Maria Mavo

Aartshertogenlaan 108 5212 CM Den Bosch

Schoolfoto van Sancta Maria Mavo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Rectificatie: Het slagingspercentage van 88,4 procent is onjuist. Dit moet 93% zijn. Dit is inmiddels bij DUO vastgelegd.
Het slagingspercentage kan echter pas aan het einde van het schooljaar worden aangepast. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Oordeel Inspectie Sancta Maria Mavo weer voldoende!

Onlangs (december 2021) heeft de De Sancta Maria Mavo een conceptrapportage van de Inspectie ontvangen waarin staat weergegeven dat aan de school het Basisarrangement wordt toegekend in het kader van het Toezichtkader VO. Een definitieve rapportage wordt begin 2022 verwacht. Deze wordt dan ook hier geplaatst.

De resultaten zijn dus weer op orde.

De schoolleiding had met de docenten een verbeterplan opgesteld dat is uitgevoerd. Hierbij waren leerlingen en ouders actief betrokken.

Enkele onderdelen van dat verbeterplan die zijn uitgevoerd:

We profiteren van onze kleinschaligheid. De begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen gaat via korte lijntjes. Iedere leerling wordt "gezien". Dit gebeurt in een veilige setting.

Vakdocenten, mentoren en schoolleiding werken nauw samen in het monitoren van de vorderingen van alle leerlingen. Het team analyseert periodiek en planmatig de leerresultaten van de leerlingen en maakt (individuele) verbeterplannen: "Van data naar doelen".

Op de Sancta is iedere docent een taaldocent. Dat uit zich in het type opdrachten dat aan de leerlingen ter verwerking wordt aangeboden. Deze aanpak bevordert de taalvaardigheid van leerlingen.

In het onderwijsaanbod wordt aandacht geschonken aan afgebakende instructietijd en in de keuzewerktijd (KWT) wordt extra ondersteuning of extra uitdaging aangeboden, al naar gelang de behoefte van de leerling: gepersonaliseerd leren.

Iedere leerling gebruikt een chroombook. Ook dat vergemakkelijkt het gepersonaliseerd leren, het leren op maat.

In de onderbouw worden banduren aangeboden. Daar wordt gedifferentieerd taal- en rekenonderwijs aangeboden in niveau groepen. In de bovenbouw worden OV-lessen (ondersteunend vak) aangeboden aan leerlingen die geen 7 maar 6 examenvakken. Ook dit zijn voorbeelden van "leren op maat".

In de lessen werkt men vanuit leerdoelen en wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 21st-century vaardigheid.

De Sancta biedt examentrainingen aan die al goede resultaten opleverden.

De integrale aanpak geeft een optimaal leerklimaat voor leerlingen, zodat leerlingen zonder vertraging hun diploma kunnen behalen met de best mogelijke resultaten.

De NPO gelden zijn zo ingezet dat er meer gedifferentieerd wordt in niveau groepen bij taal en rekenene in de onderbouw en dat leerlingen in de bovenbouw geen tussenuren meer hebben.  In die uren wordt onder begeleiding van een docent gewerkt aan een bijspijkerprogramma en aan studievaaridgheden. Leerlingen die goed presteren maken dan huiswerk zodat ze eerder klaar zijn met hun lesdag. 

Anne Marie van Lanen

Directeur - bestuurder a.i. SMM

Terug naar boven