O.R.S. Lek en Linge

Multatulilaan 6 4103 NM Culemborg

  • Wij bieden ook (tweetalig) gymnasium aan. Grieks en Latijn zijn extra vakken.
  • Je kunt bij ons op havo en vwo kiezen voor tweetalig onderwijs.
  • Houd je van sporten? Dan is er veel mogelijk op Lek en Linge. Je kunt er zelfs examen in doen.
  • Je kunt ook kiezen voor de Vrijeschoolleerroute. Dan leer je met je hoofd, hart en handen.
  • Je begint op de brugklaslocatie. Je leert iedereen al heel snel beter kennen. Zo maak je vrienden!

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op Lek en Linge begeleiden we je graag stap voor stap naar een mooie toekomst. Met een vakkenpakket dat bij jou past en veel extra mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Je kunt open dagen op de Universiteit en het HBO bezoeken. Lek en Linge organiseert een beroepenmarkt én voorlichtingsavonden met oud-leerlingen. Met een Profielwerkstuk én eindexamens sluit je het atheneum op Lek en Linge af.

Samen met je mentor en de decaan kies je een profiel dat past bij jouw interesses en talenten. En wat voor profiel je nodig hebt voor jouw toekomstplannen. Bijvoorbeeld als je naar het HBO of de Universiteit wilt. Naast de verplichte vakken heb je ruime keuze in andere vakken: Spaans, informatica, management & organisatie, wiskunde D, bewegen, sport en maatschappij, muziek, beeldende vorming en drama.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u de strategische ambities 2020-2024 van onze schoolgemeenschap Lek en Linge.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het streven om zo veel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek te bieden binnen een samenwerkingsverband. Die plek kan op de eigen school of op een andere school worden geboden.

Het wettelijk kader voor passend onderwijs is een open kader en laat ruimte aan scholen om zelf inhoudelijk een invulling te geven aan passend onderwijs. Deze inhoudelijke invulling is opgenomen in het schoolondersteuningsplan (SOP).

Het ondersteuningsprofiel wordt eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag van de school vastgesteld. De medezeggenschapsraden hebben adviesrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel.

Het SOP beschrijft de ondersteuning die O.R.S. Lek en Linge aan leerlingen kan bieden met en zonder extra inzet van het samenwerkingsverband (SWV Rivierenland). Het samenwerkingsverband heeft als missie: inclusiever onderwijs en meer expertise op de scholen.

Om hieraan tegemoet te komen, zet O.R.S. Lek en Linge zich in om zowel de basis- als de extra ondersteuning goed vorm te geven en hierin een kwaliteitsslag te maken.

Alle ondersteuning (zowel basis, extra als zware ondersteuning) is in dit SOP beschreven en vormt samen met het protocollenboek de onderlegger hoe O.R.S. Lek en Linge de ondersteuning vormgeeft aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Wij streven ernaar dat al onze leerlingen kunnen zeggen: 
- Ik heb een fijne tijd op school 
- Ik leer veel op school
- Ik haal het diploma dat bij mij past op deze school

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven