O.R.S. Lek en Linge

Multatulilaan 6 4103 NM Culemborg

  • Je begint op de brugklaslocatie. Je leert iedereen al heel snel beter kennen. Zo maak je vrienden.
  • Je kunt bij ons op havo en vwo kiezen voor tweetalig onderwijs.
  • Houd je van sporten? Dan is er veel mogelijk op Lek en Linge. Je kunt er zelfs examen in doen.
  • Je kunt ook kiezen voor de Vrijeschoolleerroute. Dan leer je met je hoofd, hart en handen.
  • Wij bieden ook (tweetalig) gymnasium aan. Grieks en Latijn zijn extra vakken.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In principe geschiedt de aanmelding voor de brugklas door de ouders rechtstreeks bij het voortgezet onderwijs. Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier op onze website. Wij willen benadrukken dat op onze openbare school iedereen welkom is en dat wij geen toelatingsbeleid voeren, in welke vorm dan ook.

Bij de plaatsing in een brugklas gaan wij uit van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de kijk die de basisschool op uw kind heeft. De basisschooldocent zal dit advies met u bespreken en zal dit in het onderwijskundig rapport aan ons doorgeven.

Omdat wij hechten aan een warme overdracht en graag informatie willen over het kind achter de gegevens is er over iedere aangemelde leerling contact met de basisschool. Wij zullen dan op basis van het schooladvies en na het contact met de basisschool uw kind plaatsen in een brugklas op een niveau dat bij dit advies past. Mocht een basisschool, op basis van de uitslag van de eindtoets (meestal citotoets), het schooladvies willen aanpassen dan de kan de basisschooldocent contact met ons opnemen. Wij zullen op basis hiervan de plaatsing (indien mogelijk) aanpassen aan het nieuwe advies.

We willen graag expliciet vermelden dat het aan de basisschool is om het schooladvies al dan niet aan te passen bij een hogere score op de eindtoets. U ontvangt van ons begin juni een brief aangaande de definitieve plaatsing. Wij ontvangen de aanmelding van uw kind graag vóór 10 maart 2023.

Passend onderwijs
Indien uw kind (extra) zorg nodig heeft, verzoeken wij u vriendelijk tijdig contact op te nemen met onze zorgcoördinator Annet Lucassen. Voor vmbo-lwoo is dit Rachel de Haan. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben wij met basisscholen en andere VO-scholen uit de omgeving een regionaal samenwerkingsverband Rivierenland. In dit samenwerkingsverband werken het regulier en speciaal onderwijs samen. Dat houdt in dat uw kind geplaatst wordt op Lek en Linge of, als wij niet de juiste begeleiding kunnen bieden, op een andere reguliere of speciale school. Dit wordt in het samenwerkingsverband vastgesteld. Om een indicatie te krijgen van onze begeleidingsmogelijkheden kunt u onderaan deze pagina, onder 'Bijlagen' het 'Schoolondersteuningsprofiel' bekijken. Omdat wij ons realiseren dat ieder kind weer anders is en meer is dan alleen een dossier op papier, willen we graag een open communicatie zodat uw kind op de juiste plek een goede start kan maken. Over de bij Lek en Linge aangemelde leerlingen hebben wij zorgplicht en zijn wij verantwoordelijk voor eventuele herplaatsing elders.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers voor Lek en Linge in Culemborg zijn uitstekend. Lage zittenblijfpercentages en weinig afstroom naar een lagere afdeling.

Veel leerlingen halen een hoger diploma dan mocht verwacht worden op basis van het basisschooladvies.  

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 is 98,4% van onze vwo-leerlingen geslaagd. En dat niet alleen: maar liefst 22 leerlingen slaagden Cum Laude. 

We constateren dat:

- we het afgelopen jaar 25% van de leerlingen in 6 vwo een advies lager dan vwo had;

- de onderbouw- en bovenbouwrendementen (zie doorstroom) ver boven het landelijk gemiddelde liggen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 is 98,4% van onze vwo-leerlingen geslaagd. En dat niet alleen: maar liefst 22 leerlingen slaagden Cum Laude.

We constateren dat:

- we het afgelopen jaar 25% van de leerlingen in 6 vwo een advies lager dan vwo had;

- de onderbouw- en bovenbouwrendementen (zie doorstroom) ver boven het landelijk gemiddelde liggen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Leerlingen en hun ouders waarderen de sfeer, de begeleiding en de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquêtes.

De visitatierapporten (inspectie; jury Excellente Scholen; tweetalig onderwijs; cultuurprofielschool) zijn lovend en geven aan dat we een goede school zijn.

Deze enquêtes en ook de visitaties zijn tegelijkertijd een belangrijke bron om te werken aan verdere schoolontwikkeling. Het kan immers altijd beter!

Terug naar boven