Christelijk Kindcentrum De Wijngaard

Kraggelaan 2 8064 CT Zwartsluis

  • Kindcentrum De Wijngaard in Zwartsluis biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. Ieder kind van 0-13 jaar is van harte welkom!
  • We bieden kinderopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar).
  • De eerste 1.000 dagen van je kind zijn cruciaal voor de rest van zijn of haar leven.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Landelijk is vastgesteld dat 85% van de kinderen niveau 1F behaalt. Op de Wijngaard moet 47,3% van de leerlingen niveau 2F behalen. De ondergrens van 47,3% is afhankelijk van het leerlingengewicht en wordt op onze locatie door de overheid vastgesteld.

In de meeste gevallen correspondeert de uitslag met het schooladvies. Heel soms wordt het advies bijgesteld. Het advies kan nooit naar beneden worden bijgesteld. Dit kan alleen naar boven worden aangepast.

Behalve rekenen 1F in 2021 zijn alle referentieniveaus in 2021, 2022 en 2023 behaald. Wanneer we kijken naar de driejaars-gemiddelden zien we een prachtig beeld. Dat is iets waar we trots op zijn. Bij de driejaars-gemiddelden vegen we de opbrengsten van taal, lezen en rekenen op een hoop. Minstens zo belangrijk is het feit dat kinderen op de Wijngaard scores behalen die corresponderen bij hun capaciteiten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen, maken we onder andere gebruik van observatie-instrumenten en toetsen.
Bij de kinderopvang gebruiken wij onder andere Parnassys leerlijnen jonge kind. We registeren dat in KidsKonnect. Op school registeren we de ontwikkeling van kleuters in Onderbouwd. Vanaf leerjaar 3 maken wij onder andere gebruik van niet-methodegebonden toetsen van CITO om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Ook nemen wij vanaf groep 5 jaarlijks de NSCCT af, omdat wij het belangrijk vinden de resultaten van uw kind te vergelijken met hun capaciteiten.

In de opvang bespreekt de teamleider opvang 2 keer per jaar de voortgang van de kinderen met de mentor. In het onderwijs bespreekt de intern begeleider tijdens de groepsbespreking de voortgang van de kinderen met de leerkrachten. Tussen opvang en onderwijs zorgen we voor een warme en zorgvuldige overdracht van informatie en gegevens.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 geldt het volgende:
De eindtoets in groep 8 gaat de doorstroomtoets heten. Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets.

Hieronder treft u het tijdpad aan:
Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Voor dit advies maken we gebruik van de Friese Plaatsing Wijzer. Bij de Friese Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt bij het advies gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:


- begrijpend lezen

- rekenen en wiskunde

- technisch lezen

- spelling
De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.

Naast “harde data” uit de Friese Plaatsing Wijzer kijken we bij ons advies ook naar kindkenmerken. U kunt hierbij denken aan taakgerichtheid, plannen, organiseren, creativiteit, faalangst, etc Leerlingen maken in de eerste of tweede volle week van februari de doorstroomtoets. De Wijngaard maakt dit jaar de toets van Leerling in Beeld Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. De school motiveert waarom het advies hetzelfde blijft of omhoog wordt bijgesteld.
Let op: Het advies wordt nooit naar beneden bijgesteld.

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso. Bij de verwijzingsprocedure is de leerkracht van groep 8 het aanspreekpunt voor ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een goed en veilig pedagogisch klimaat is van essentieel belang. Zonder deze basis komen kinderen niet tot bloei.
De Kanjertraining helpt ons om dit te realiseren

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Wederzijds respect
  • Veiligheid en rust

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven