Basisschool De Vlasbloem

Zoetemanring 55 a 3214 GA Zuidland

  • Schoolfoto van Basisschool De Vlasbloem
  • In alle groepen van de Wissel gebruiken we touchscreens
  • We werken in groepen op allerlei manieren
  • Ook gebruiken de kinderen computers en ipads

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het geven van een schooladvies is een zeer intensief traject, waarbij school en ouders, maar ook kinderen bij berokken worden.

Naast het Cito leerlingvolgsysteem wordt er aan het eind van groep 7 de Cito entree toets afgenomen. Met deze toets wordt samen met de bevindingen van de afgelopen jaren een richting aangeduid waarin een advies kan uitmonden. In groep 8 worden er 3 toeten afgenomen: de drempeltoets (hierin wordt vooral gekeken naar de taal-, lees- en rekenmogelijkheden) de NIO (naast de kennis worden ook andere factoren getoetst : intelligentie mogelijkheden en vaardigheden) en de cito eindtoets. Ondertussen gaan de kinderen naar de verschillende voortgezet onderwijs scholen op bezoek en zijn er voorlichtingsbijeenkomsten. In de ouder gesprekken in groep 8 komt het voortgezet onderwijs altijd ter sprake en ook de leerling mag bij deze gesprekken aanwezig zijn. Na de Cito eindtoets geeft de school een advies. Ouders kunnen met dit advies een school voor voortgezet onderwijs uitkiezen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven