ICBS het Zaanplein

Lijns Tewisz Roggeplein 1 1502 VL Zaandam

Schoolfoto van ICBS het Zaanplein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij daar een oplossing voor te vinden. In eerste instantie doen wij een beroep op onze part-timers of leerkrachten uit de Agora invalpool. Indien nodig zetten we onderwijsassistenten of leerkrachtondersteuners in onder supervisie van een leerkracht of intern begeleider.

Indien nodig sturen we groepen naar huis (we regelen altijd opvang voor ouders bij wie dit niet mogelijk is) om zo de "last" niet onnodig bij andere klassen te leggen.

Bij langdurend verlof regelen we een vervanger via Agora Support. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, moeten we het anders organiseren, zoals bijv. een vierdaagse schoolweek. Het laatste gebeurt altijd in overleg met het College van bestuur van Agora. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool ICBS het Zaanplein werken we naast de gewone jaarklassen ook met extra klassen. Deze klassen zijn bedoeld voor kinderen die een extra onderwijsbehoefte hebben en voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, die extra uitdaging nodig hebben. Wij bieden o.a.:

Schakelklas voor de groepen 2 en 3: Leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal kunnen extra taal/leesonderwijs (vooral woordenschat en lezen) krijgen onder schooltijd in groepen van ongeveer 12 leerlingen.,

Brede School Academie voor groep 6/7/8: Talentvolle en gemotiveerde kinderen met een taalachterstand uit groep 6, 7 en 8 die in principe naar de havo of het vwo kunnen, kunnen in aanmerking voor plaatsing op de Brede School Academie. Zij gaan dan na schooltijd naar de Brede School Academie (bsa-zaanstad.nl). Zo hebben zij een grotere kans van slagen in het voortgezet onderwijs.

Kangoeroegroep is voor leerlingen van groep 4 t/m 8: de stichting Agora heeft een aantal groepen voor kinderen, die meer of hoogbegaafd zijn.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden structurele extra ondersteuning wat betreft taal en woordenschat. We werken met een rijk taalaanbod op basis van spel in de groepen 1/2. In het kader van VVE is er in de groepen 1/2 extra ondersteuning van een onderwijsassistente gedurende drie ochtenden. In de groepen 3 en 4 is er extra aandacht en aanbod voor woordenschat middels de schakelklas (groep 3) onder schooltijd en het taalhuis (groep 4) na schooltijd. In de peuterspeelzaal en de groepen 1-3 wordt er gewerkt met de Taaltas en Logo 3000. Deze activiteiten staan op het punt om doorgetrokken te worden naar groep 4.

ASPO is een uniek organisatie onderdeel binnen Agora en staat volledig ten dienste van de scholen. Scholen kunnen vanuit hun ondersteuningsteam signaleren dat er hulp nodig is voor een leerling. Bij ASPO kunnen ze terecht met vragen over leerlingen waarbij extra ondersteuning/onderwijsbehoefte bestaat. De ondersteuning wordt gegeven door ASPO in de vorm van een onderwijsarrangement. Dit kan bijvoorbeeld gaan over gedrag, leerontwikkeling, motoriek en langdurig zieken. In ASPO zit personeel dat voor kortere of langere tijd kan worden ingezet in scholen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons IKC is een sterke samenwerking tussen onderwijs (leerkrachten van groepen 1/2) en het Peuterspelen (pedagogisch medewerkers) via het VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie) overleg en het kwaliteitsteam "De doorgaande lijn". Dit leidt tot de volgende uitvoeringen in de doorgaande lijn:

  • Het samen opzetten van een jaarplan
  • Het voorbereiden en uitvoeren van zes gezamenlijke thema's
  • Het afstemmen van het aanbod van woordenschat via de thema's en de methode Logo 3000
  • Het gezamenlijk inzetten van Taaltassen voor verdere taalontwikkeling thuis
  • Het gezamenlijk inzetten van de Vreedzame School (sociale ontwikkeling en burgerschap)
  • Het afstemmen en hanteren van het kind volgsysteem KIJK!
  • Het structureren en verzorgen van de overdracht van Peuterspelen naar groep 1/2. 

Terug naar boven