ICBS het Zaanplein

Lijns Tewisz Roggeplein 1 1502 VL Zaandam

Schoolfoto van ICBS het Zaanplein

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen we methode onafhankelijke (cito LOVS) en methode gebonden toetsen af. We nemen de tussentijds toetsen af om de kennis en vaardigheden van leerlingen in de betreffende vakken in kaart brengen.

De sociaal- emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid wordt tweemaal per jaar gemeten middels ZIEN. Via leerling vragenlijsten en observatieformulieren door de leerkracht ingevuld wordt op school-, groeps- en leerling niveau een analyse gemaakt en indien nodig interventies opgesteld.

In de groepen 5 t/m 8 nemen we in november de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test af). We doen dit om beter zicht te krijgen op het leerpotentieel van kinderen (wat mogen we van het kind verwachten). Deze test brengt in kaart wat de vermogens van het kind zijn om iets te leren en te begrijpen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben binnen onze school Het Zaanplein een grote diversiteit aan leerlingen in groep 8. We proberen samen met de leerlingen en ouders onze hoge verwachtingen waar te maken. De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs is volgens de verwachting. Met de scholen van VO is goed overdracht en afstemming mogelijk. De adviezen zijn passend bij de mogelijkheden van de leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs controleert regelmatig de schoolopbrengsten. Naast dit inspectierapport kijken wij zelf ook kritisch naar onze ontwikkeling en leggen wij jaarlijks verantwoording af aan het College van Bestuur over onze ontwikkelingen. Aan de hand van de inspectie rapportage, het kwaliteitsonderzoek onder ouders en leerlingen en ons kwaliteitsbeleid stellen wij onze meerjaren- en jaardoelen en daarmee onze werkwijze bij.

Terug naar boven