Openbare Basisschool Kogerveld

Perzikkruidweg 4 1508 AW Zaandam

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kogerveld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de gemeente Zaanstad nemen de basisscholen tot op heden geen CITO eindtoets af. De verwijzing naar het VO verloopt volgens een vast protocol, dat is opgesteld door de basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat verstaan wij onder tussenresultaten? Meestal worden hier de Citoresultaten mee bedoeld. Uiteraard nemen wij die ook mee in onze analyses, maar daarnaast observeren we elke dag en zodoende houden wij onze resultaten in de gaten. Als voorbeeld: Als leerlingen in groep 4 moeite hebben met optellen over het tiental, dan besteden we daar meer tijd aan, net zolang totdat ze het wel beheersen. Dit omdat we weten dat het een cruciale rekenvaardigheid is voor heel veel andere sommen. 

Doordat we goed observeren tijdens de lessen, zijn methodetoetsen niet altijd nodig om te laten maken, aangezien we al gesignaleerd hebben wat de methodetoets anders voor ons zou hebben gesignaleerd. Dit betekent niet dat we geen methodetoetsen afnemen, maar dat we goed kijken wanneer een methodetoets voor ons van meerwaarde is.

Elk half jaar analyseren we de opbrengsten van Looqin en Cito. Deze vergelijken we met onze observaties in de klas. Daar komen acties uit, die we ook weer regelmatig evalueren om te zien of we de plannen aan moeten passen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom van de school is realistisch gezien de populatie van dewijk. De populatie van de wijk is de afgelopen jaren sterk veranderd. Vooruitlopend op de wet Passend Onderwijs is het beleid van de school erop gericht zoveel mogelijk leerlingen binnen de school te houden en zo min mogelijk door te verwijzen. Deze twee bewegingen geven de laatste jaren een verschuiving in de schooladviezen te zien. In het schooljaar 2012-2013 was de verhouding VWO/HAVO-20%, VMBO T/K-25%, VMBO B-40%en PRO-15% .
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven