Openbare Basisschool Kogerveld

Perzikkruidweg 4 1508 AW Zaandam

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kogerveld

Het team

Toelichting van de school

OBS Kogerveld heeft een zeer divers team. Er werken mensen met veel ervaring, mensen met een aantal jaar ervaring en mensen die net van de Pabo komen. Van dit team is een kwart van de leerkrachten gespecialiseerd op het gebied van taal, rekenen en gedrag. Bij de vervulling van vacatures streeft de school naar een evenwichtige leeftijdsverdeling. De daling in het aantal beschikbare FTE’s wordt deels veroorzaakt door de stille bezuinigingen in het onderwijs. Daarnaast zijn onze specialisten benoemd in een hogere salarisschaal. Een gedeelte van het verschil in salariëring moet de school zelf bekostigen. Dit is van invloed op het aantal beschikbare FTE’s.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen eerst intern iemand te regelen die voor de groep kan staan, daarna extern. Lukt dit niet, dan sturen we de kinderen een dag naar huis. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren leren de kinderen vooral door spel in diverse hoeken in de groepen. Hierin komen sociale vaardigheden naar voren, maar ook taalontwikkeling, bijvoorbeeld woordenschat. Daarnaast gaan de leerkrachten met de kinderen in de (kleine) kring, waar ze het onder andere hebben over het thema. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is een grove inschatting. Wereldoriëntatie, begrijpend lezen, andere taalgerelateerde onderwerpen komen samen, waardoor de tijden hierboven echt inschattingen zijn. Rekenen wordt elke dag van 9 uur tot 10 uur gegeven en spelling (onderdeel van taalonderwijs) wordt 4 keer per week gegeven tussen half 11 en 11 uur. 

De kinderen lezen elke dag zelfstandig, deels voor de technische leesvaardigheid, deels om leesplezier te ondervinden, het in een verhaal opgaan en meeleven met een hoofdpersoon. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In school zijn er nu veel verschillende specialisten, zowel intern als extern. Als school kijken we naar wat nodig is, vervolgens kijken we of en hoe we dat kunnen realiseren. Daar hebben we nu geen andere ambities in.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven