Christelijke Basisschool Kleurenpracht

Klipperstraat 4 1503 AM Zaandam

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Kleurenpracht
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Kleurenpracht
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Kleurenpracht
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Kleurenpracht
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Kleurenpracht

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op twee momenten worden de CITO toetsen afgenomen: in januari en mei. In februari en juli worden door het hele team de resultaten van deze toetsen op school- groeps- en leerling niveau geanalyseerd en vergeleken met de van tevoren opgestelde verwachtingen. Op basis van groeps- en leerling besprekingen wordt gekeken wat de groep als geheel en leerlingen individueel nodig hebben om de einddoelen van dat leerjaar te behalen. Extra ondersteuning in de vorm van leerkrachtondersteuners worden indien nodig ingezet voor rekenen, taal, spelling en lezen.

Daarnaast wordt er tweemaal per jaar, in oktober en maart, de methodetoetsen op groepsniveau geanalyseerd. De resultaten op de methodetoetsen worden geanalyseerd en vergeleken met de gestelde doelen. Eventueel wordt er een intensiever of verdiepend aanbod voor de groep/leerling opgesteld.

De sociaal- emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid wordt tweemaal per jaar gemeten middels ZIEN. Via leerling vragenlijsten en observatieformulieren door de leerkracht ingevuld wordt op school-, groeps- en leerlingniveau een analyse gemaakt en indien nodig interventies opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De leerlingen van Kleurenpracht groeien op in een dynamische omgeving. Juist voor onze leerlingen is een vreedzame en plezierige leeromgeving daarom van groot belang. Kleurenpracht ziet de school als oefenplaats voor ‘jonge burgers’. Zij ontwikkelen een open houding ten opzichte van verschillen tussen mensen. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen handelen, de groep en de school als gemeenschap.

In het pedagogisch klimaat op CBS Kleurenpracht staan drie basisregels centraal: (1) We horen er allemaal bij (2) We houden rekening met elkaar (3) We zorgen goed voor alle spullen. De medewerkers hanteren dezelfde regels zodat er een voorspelbare, vreedzame en plezierige leeromgeving is. In de groepen zijn afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar. Deze afspraken hangen op een prominente plek in ieder lokaal.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven