Willem van Oranje

Goudenregenstraat 2 A 3442 HG Woerden

  • Schoolfoto van Willem van Oranje
  • Schoolfoto van Willem van Oranje
  • Schoolfoto van Willem van Oranje
  • Schoolfoto van Willem van Oranje

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen en tussenresultaten. 

Vanaf groep 3 tot groep 8 worden er jaarlijks twee toetsperioden gehouden. In deze weken toetsen we de leerstof van het voorafgaande halve jaar. Hiervoor gebruiken we methode onafhankelijke toetsen zoals van CITO. De onderdelen die getoetst worden zijn, afhankelijk van de groep: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en wereldoriëntatie.  In een toets bespreking die hierop volgt, bespreken de leraren met de intern begeleider de resultaten en worden er als dit nodig is hulp afspraken gemaakt. De behaalde resultaten worden ook teambreed besproken. Samen met de directie wordt gekeken of er aanpassingen in de gehanteerde didactiek of het onderwijsaanbod nodig zijn. De gegevens van deze toetsen worden verwerkt in ons leerlingvolgsysteem Naast deze toetsen gebruiken we ook de toetsen uit de methode om uitval op kleinere leerstappen te signaleren. De leerlingen van groep 8 doen mee aan de Centrale-eindtoets.  Het bespreken van schoolresultaten gebeurt op verschillende manieren. De leerkracht bespreekt met de ouders de toetsen en de voortgang van het leerproces op drie momenten gedurende het schooljaar, daarnaast zijn er twee momenten waarop ouders en kinderen samen het portfolio bekijken en een keuze daaruit samen bespreken. Op deze manier kunnen de kinderen laten zien waar zij trots op zijn.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven