Andersenschool

Andersenhof 2 3446 BS Woerden

 • Schoolfoto van Andersenschool
 • Schoolfoto van Andersenschool
 • Schoolfoto van Andersenschool
 • Schoolfoto van Andersenschool
 • Schoolfoto van Andersenschool

Het team

Toelichting van de school

De leiding van de Andersenschool is in handen van de heer Eelco Kosterman. Hij wordt ondersteund door de coördinator Zorg mevrouw Nicole Schipper, coördinator Hb mevrouw Marlous de Beer, coördinator Bovenbouw regulier de heer Niels van Roest en coördinator Onderbouw regulier mevrouw Linda Vogel.

Daarnaast wordt het team gevormd door groepsleerkrachten, een medewerkster facilitaire dienst, een administratief medewerker en een aantal remedial teachers.

Elke groepsleerkracht heeft naast de lesgevende taken nog een speciale taak binnen de school. Zo zijn er o.a.:

 • een leescoördinator;
 • een taalcoördinator;
 • een Kanjercoördinator;
 • een cultuurcoördinator;
 • een ICT specialist.

Er zijn ook veel vakleerkrachten in de school:

 • Bewegingsonderwijs;
 • Muziek;
 • Drama:
 • Spaans;
 • Techniek;
 • Schaken;
 • Programmeren;
 • Nt2 (taalbevordering).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht een dag niet inzetbaar is. Buitengewoon verlof, ziekte, studie etc. kunnen hieraan ten grondslag liggen. De leerkracht moet dan vervangen worden. Onderstaand de volgorde van vervanging:

 1. Allereerst wordt gekeken of de duo-leerkracht, een andere leerkracht van de Andersenschool of de directie de groep kan overnemen;
 2. Mocht dit niet lukken dan kijken we of inval te regelen via de PIO-invalpool;
 3. Helaas gebeurt het regelmatig dat de PIO-invalpool geen vervangers heeft. Dan zijn we genoodzaakt om de leerlingen van de betreffende groep te verdelen onder de andere groepen;

Wij vinden dit niet wenselijk, maar kunnen helaas soms niet anders. De Andersenschool zoekt altijd een oplossing binnen de hierboven benoemde stappen. Wij sturen de leerlingen NIET naar huis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Andersenschool lopen tal van vakleerkrachten rond. 

Op de reguliere en Hb afdeling wordt er gebruik gemaakt van een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. De vakleerkracht geeft de groepen regulier 3 t/m 8 en Hb 4 t/m 8 les in de sportzaal aan het Kallameer.

De reguliere groepen 1 t/m 5 en Hb 4/5 krijgen les van een vakleerkracht muziek.

Daarnaast is er op de reguliere afdeling ook een vakleerkracht Bevordering Taalgebruik werkzaam. Zij begeleidt Nederlandse leerlingen die extra hulp op het gebied van Nederlandse taal nodig hebben en ook de nieuwkomers vanuit landen als: Syrië, Irak, Oekraïne, Rusland en Zuid Afrika.

Op woensdag wordt er voor een aantal van de reguliere 'plus' leerlingen en alle hoogbegaafde leerlingen van de Andersenschool "vakkendag" georganiseerd. Op deze dag geven verschillende vakleerkrachten les aan kinderen uit regulier 5 t/m 8 en Hb 5 t/m 8. Voor schooljaar 2023 - 2024 hebben we vakleerkrachten voor de lessen Spaans, drama, schaken, techniek en programmeren. Daarnaast krijgen de kinderen die dag een uur les van een leerkracht in onderzoeksvaardigheden, denkstrategieën en debatteren.

De groepen zijn tijdens vakkendag anders samengesteld dan de overige dagen van de week. Samen met de vakdocent Spaans wordt door de vakkendagcoördinator gekeken hoe de zes groepen het beste ingedeeld kunnen worden. De groepen bestaan uit ongeveer 18 leerlingen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 vindt veel van het leren plaats tijdens speelleeractiviteiten. Het zelfontdekkende aspect speelt hierbij een belangrijke rol. Dit zelfontdekkend leren gebeurt met en zonder directe begeleiding. De basis van de speelleeractiviteiten wordt gelegd in de ochtendkring. De speelleeractiviteiten vinden plaats in hoeken, aan tafels en op de grond in het lokaal. Daarnaast zijn de kinderen actief in de speelzaal en buiten op het kleuterplein.

Bovengenoemde tijden zijn een indicator. In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Per thema kan de onderwijstijd per vakgebied verschillend ingezet worden, passend bij de activiteiten die bij het thema aansluiten.

Muziek wordt gegeven door een vakleerkracht.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande urentabel is een richttabel. Het kan zijn dat hier in voorkomende gevallen van wordt afgeweken. Vaak heeft dat te maken met de didactische keuzes van de leerkracht.

Binnen de Hb groepen is er maar anderhalf uur voor Lezen, Taal en Rekenen/Wiskunde. Deze leerlingen hebben meer tijd voor Wereldoriëntatie, 'Vakkendag' en bijvoorbeeld Filosofie.

Engels geven wij vanaf groep 1 en vanaf groep 4 t/m 8 en Hb 4/5 t/m 8 werken we groepsdoorbroken. Dit betekent dat de groepen anders, namelijk op niveau van het Engels, zijn samengesteld. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden en grenzen die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Uit het document blijkt dat de school voldoet aan de basisondersteuning die door het samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft.

Het team van de Andersenschool vindt het belangrijk dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doormaken van groep 1 t/m groep 8. De praktijk leert dat een aantal kinderen extra zorg nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Er kan sprake zijn van leerproblemen, lichamelijke problemen of gedragsproblemen. Het kan voorkomen dat een kind juist meer aan kan en in aanmerking komt voor de 'vakkendag'. Om alle facetten van de zorgverbreding te coördineren zijn er op de Andersenschool een coördinator Zorg en een coördinator HB aangesteld. Zij ondersteunen de leerkrachten en onderhouden contacten met de externe hulpverlening.

De school werkt met het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit systeem houdt in dat naast de methodegebonden toetsen, de leerlingen twee keer per jaar m.b.v. CITO toetsen worden getoetst. Doel van deze toetsen is om een goed overzicht te krijgen van de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van o.a. rekenen, lezen en spelling. Als een leerling (tijdelijk) extra zorg nodig heeft, zal de groepsleerkracht de ouders hierover informeren. Soms is extra uitleg of aanpassing van de leerstof voldoende. De aanpassingen worden in handelingsplannen of een OPP vastgelegd. 

De Andersenschool valt in het kader van Passend Onderwijs onder het Samenwerkingsverband Passenderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Andersenschool is een school die altijd in ontwikkeling is, zo ook op het gebied van ondersteuning. De school maakt zich hard om toekomstbestendig passend onderwijs te realiseren. Om dit te bereiken, wil de school zich richten op het bieden van een nóg passender ondersteuningsaanbod binnen de groep, maar ook buiten de groep met een aantal remedial teachers.

Komend jaar is er extra aandacht voor ons rekenonderwijs en leesonderwijs in de groepen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven