Andersenschool

Andersenhof 2 3446 BS Woerden

  • Schoolfoto van Andersenschool
  • Schoolfoto van Andersenschool
  • Schoolfoto van Andersenschool
  • Schoolfoto van Andersenschool
  • Schoolfoto van Andersenschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden twee soorten toetsen afgenomen:

De methode gebonden toetsen: Dit zijn toetsen die behoren bij de methode. Er wordt kennis getoetst die binnen de bekende context van de methode is opgedaan. Vaak betreft het leerstof die de laatste twee of drie weken aan bod is gekomen. 

De methode onafhankelijke toetsen:  Dit zijn de Cito - LVS 4.0 - toetsen. Deze toetsen meten iets anders dan de bij de methode behorende toetsen, namelijk de algemene vaardigheid van een leerling. Het betreft hier kennis die getoetst wordt binnen een onbekende context. Deze toetsen doen een beroep op het langetermijngeheugen van de leerling (de methode gebonden toetsen doen een beroep op het korte termijn geheugen). Deze toetsen worden in het midden van het schooljaar (M-toetsen) en het einde van het schooljaar (E-toetsen) afgenomen.

Cito - LVS 4.0 - toetsen zijn landelijk genormeerd en geven een beeld van het vaardigheidsniveau van de leerlingen ten opzichte van andere leerlingen. Met methodegebonden toetsen kunnen we na een bepaalde periode inschatten of de aangeboden kennis en vaardigheden worden beheerst. De combinatie van Cito - LVS 4.0 - toetsen en de methode toetsen geven ons een completer beeld van de vorderingen van onze leerlingen. Door deze in één overzicht weer te geven, is snel te zien welke ondersteuning leerlingen nodig hebben.

Vervolgens wordt naar aanleiding van de uitslagen van de E-toetsen weer een trendanalyse gemaakt. In deze trendanalyse worden de zorgsignalen benoemd. Vervolgens gaan de teamleden en intern begeleider kijken welke interventies nodig zijn. Deze interventies worden in de maanden tussen de E-toetsen en de M-toetsen uitgevoerd. Na de M-toetsen vindt er een wederom een evaluatie van de interventies plaats.

Naar aanleiding van de uitslagen van de M-toetsen maken we een trendanalyse. In deze trendanalyse worden de zorgsignalen benoemd. Vervolgens gaan de teamleden en coördinator Zorg kijken welke interventies nodig zijn. Deze interventies worden in de maanden tussen de M-toetsen en de E-toetsen uitgevoerd. Na de E-toetsen vindt er een evaluatie van de interventies plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een veilige, kleurrijke plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken.

Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en werken.

Zodra je over de drempel van de schooldeur stapt, is het overal voelbaar: het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin je nieuwsgierig wordt, waarin je optimaal tot leren komt en je eigen talent kan ontwikkelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Andersenschool is in ontwikkeling. Een enthousiast team werkt hard aan onderwijsverbeteringen. Onze visie is dat elk kind talent heeft en dat wij er zijn om het kind te helpen zijn of haar talenten te ontwikkelen. Lezen, muziek en cultuureducatie, chromebooks in de klas (met mate), Engels vanaf groep 1 en onderwijs voor hoogbegaafden zijn onze speerpunten.

Terug naar boven