Achtsprong, openbare daltonschool

Stromenlaan 128 A 3448 CH Woerden

  • Rondom ons schoolgebouw ligt een ruim plein. Er grenst een voetbalveldje aan waar veel gebruik van wordt gemaakt.
  • Creativiteit en samen leren zijn belangrijk binnen het Daltononderwijs. Muziek heeft daarom een belangrijke plek in het aanbod.
  • Schoolfoto van Achtsprong, openbare daltonschool
  • In groep 1 t/m 8 is er aandacht voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Kinderen leren zelf keuzes te maken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In ons daltononderwijs staan de pijlers van dalton centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige burgers, die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en daarbij goed kunnen samenwerken met anderen. Binnen deze kernwaarden bieden we de leerlingen uitdagend onderwijs. We proberen iedere leerling het beste uit zichzelf te laten halen met de juiste ondersteuning van de leerkracht en medeleerlingen. Kinderen volgen het reguliere programma, maar daarbinnen wordt waar nodig de leerstof verrijkt of juist 'ingedikt' zodat de leerlingen meer verwerkingstijd hebben of tijd krijgen voor andere leerstof wat passend is bij hun denk- en leerniveau. Tijdens de taakuren waarbij de leerlingen zelfstandig aan hun taak werken heeft de leerkracht tijd om extra instructie te geven aan de leerlingen die dat nodig hebben.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Achtsprong gebruiken wij verschillende meetmomenten om de ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen. We gebruiken hiervoor diverse toetsen, te weten methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. 

De methode gebonden toetsen: zijn toetsen die horen bij de methode van een vakgebied. Er wordt kennis getoetst die binnen de bekende context van de methode is opgedaan. Het gaat hier om het toetsen van leerstofbeheersing.

De methode onafhankelijke toetsen: zijn toetsen van het Cito. Deze toetsen meten niet de leerstofbeheersing maar de vaardigheidsgroei van leerlingen. Hier gaat het om kennis die binnen een onbekende context is opgedaan. Deze toetsen doen een beroep op het lange termijngeheugen van een leerling. Deze toetsen van Cito worden afgenomen in het midden van het schooljaar en aan het einde van het schooljaar. We spreken dan ook wel over de M-toetsen en de E-toetsen. 

Citotoetsen zijn landelijk genormeerd en geven een beeld van het vaardigheidsniveau van de leerlingen ten opzicht van andere leerlingen. Met methode gebonden toetsen kun je inschatten of de aangeboden kennis en vaardigheden van een bepaalde periode worden beheerst. De combinatie van beide toetsen geven een completer beeld van de ontwikkeling van leerlingen.

Het team analyseert de resultaten van de Citotoetsen op school- en groepsniveau. Naar aanleiding van deze analyses worden aanpakken mogelijk bijgesteld of aangepast om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van de groep of specifieke leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 hebben wij de volgende adviezen gegeven aan onze schoolverlaters

VMBO-B (LWOO): 3

VMBO-K: 1

VMBO-T: 3

HAVO: 1

VWO: 3

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2016 is onze school bezocht door de inspectie, dit bezoek heeft een positief rapport met complimenten en ontwikkelpunten opgeleverd. Zo constateert de inspectie dat de eindopbrengsten in 2014 en 2015 boven de bovengrens lagen die de inspectie hanteert voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Onze leerlingen worden actief betrokken en taakgericht genoemd, en de school kent volgens de inspectie een veilig en prettig schoolklimaat. Ontwikkelpunten zijn het specifieker formuleren van de extra ondersteuning en de evaluatie daarvan, meer aandacht besteden aan het woordenschatonderwijs en een rijker aanbod in de plusklas. Deze ontwikkelpunten zijn met andere speerpunten van de school opgenomen in het jaarplan dat als instrument wordt ingezet om ontwikkelingen te monitoren. 

Terug naar boven