Daniel De Brouwerschool

Lathmerweg 4 7384 AN Wilp

 • Schoolfoto van Daniel De Brouwerschool
 • Schoolfoto van Daniel De Brouwerschool
 • Schoolfoto van Daniel De Brouwerschool

Het team

Toelichting van de school

In totaal werken er zo'n 77 personeelsleden (ca. 53 fte) voor de school (SO en VSO). Naast leerkrachten en onderwijsassistenten is er een groot aantal deskundigen dat het schoolteam helpt bij de begeleiding en ontwikkeling van de leerlingen. Dit zijn:

 • Coördinatoren (spil tussen leerling, ouders en leerkracht),
 • Trajectbegeleider (neemt jaarlijks CITO toetsen af en geeft didactisch advies),
 • GZ-psycholoog/orthopedagoog NVO,
 • Logopedisten,
 • Leerkrachten Remedial Teaching,
 • Stagecoördinatoren,
 • Psycho-Motorische Remedial Teaching,
 • Vakleerkrachten: bewegingsonderwijs, koken, muziek, Bloem en Plant,
 • Vrijetijdscoördinator (coördineert Special Heroes en Zone Noord),
 • Fysiotherapeuten (vanuit Stichting Zozijn),
 • Administratieve, secretariële en huishoudelijke medewerkers. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het ligt uiteraard in de bedoeling dat het onderwijs op school gewaarborgd is. Indien leerkrachten of assistenten ziek of anderszins verhinderd zijn, zal de directie ervoor zorg dragen dat er vervanging komt. Daartoe is een vervangingspool binnen school. Er wordt getracht zoveel mogelijk vaste invalleerkrachten/assistenten in eenzelfde groep in te zetten. Indien door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld onverwacht hoog ziekteverzuim van personeelsleden, geen invaller beschikbaar is dan zullen de leerlingen verdeeld worden over de overige groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Daniël de Brouwerschool is een katholieke school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

De school biedt een veilige en beschermende leeromgeving. In de klas wordt veel structuur en duidelijkheid geboden, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Het onderwijs is er mede gericht op het zelfvertrouwen in eigen kunnen en handelen te vergroten. Het lesprogramma wordt opgedeeld in (kleine) stapjes en er is ruimte voor ontwikkeling in de breedte. Het onderwijs is individueel afgestemd. De leeromgeving sluit zoveel mogelijk aan bij haar belevingswereld. De communicatie wordt, waar nodig, visueel ondersteund (bijvoorbeeld het dagprogramma of instructies). Het onderwijs is bevestigend; succeservaringen worden benadrukt. De leerlingen in het SO zijn verdeeld over een onder-, midden- of bovenbouwafdeling.

Onze leerlingen hebben (een ontwikkelingsperspectief op) een ontwikkelingsleeftijd van minimaal 2 jaar. De leerling is in staat in een groep te functioneren. De bovengrens zijn leerlingen met een TIQ van 75. In uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen met een hoger IQ aangenomen worden. Er is dan sprake van een ernstige beperking die de ontwikkeling dagelijks beïnvloedt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven