De Buizerd

Buizerdstraat 235 6601 AT Wijchen

  • ook buiten het klaslokaal
  • samenwerking oudsten en jongsten
  • opening van het project Grieken en Romeinen
  • betekenisvolle leersituaties
  • Aandacht voor creatieve vakken en verschillende technieken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De directie spant zich tot het uiterste in om bij ziekte of verlof van een leerkracht vervanging te regelen. Een tekort aan vervangers bij de vervangingspool door bijv. te weinig leerkrachten of een griepgolf maakt dat niet altijd mogelijk. In dat (niet vaak voorkomende) geval wordt een groep verdeeld over de andere groepen. Voor de kleuters geldt dat ouders de kans krijgen om zelf voor opvang te zorgen. Dit kan rustiger zijn voor uw jonge kind en geeft de school wat lucht, maar uw kind is uiteraard altijd welkom op school. Voor het bovenstaande is een noodrooster en een protocol opgesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Buizerd heeft stamgroepen:
- 3 groepen 1/2 (kleuterbouw)
- 4 groepen 3/4 (onderbouw)
- 3 groepen 5/6 (middenbouw)
- 3 groepen 7/8 (bovenbouw)

Waarom een tweejarige stamgroep?
Elkaar helpen en geholpen worden voltrekken zich in een stamgroep als vanzelf.
Wij hebben de overtuiging dat als kinderen met verschillende niveaus bij elkaar in stamgroep zitten, er beter en sneller wordt geleerd. In een stamgroep worden onderlinge verschillen zo sneller geaccepteerd.  Er is bewust gekozen om verschillende niveaus bij elkaar te zetten en zo het coöperatief leren te stimuleren.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kindgericht onderwijs in de kleuterbouw
1. Uitgaan van de 3 pedagogen (waar kinderen van leren): 1. Het kind en de ander, 2. De volwassene, 3. De ruimte
2. Kennis van ontwikkeling: de leerkracht kent de leerlijnen en sluit aan bij de ontwikkeling van het kind
3. Uitdaging in plaats van een opdracht: prikkelen en uitdagen met materialen, vragen of problemen
4. Procesgericht in plaats van productgericht: wat lukt al en wat wil ik nog oefenen?
5. Documenteren: foto's, portfolio, ontwikkeling bijhouden in een leerlingvolgsysteem
6. Uitgaan van het competente kind: "Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan"
7. Inspelen op kinderen: waar is het kind betrokken?
8. Kijken achter het gedrag: jezelf afvragen wat er schuilgaat achter het gedrag? Waarom reageert dit kind zo?
9. Verwondering in ere houden: wanneer gaan de ogen glinsteren, zie je vergrootte betrokkenheid en welbevinden?
10. Vraag het de kinderen: kinderen leren zelfstandig te zijn, leren dat zij kunnen helpen en verantwoordelijk kunnen zijn. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend onderwijs geven. In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met ouders en het onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling op één van de basisscholen van Kans & Kleur. Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen.

Specialisten

Wij hebben uiteraard specialisten Jenaplan in dienst en aangevuld met een specialist Wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie is immers de basis van het Jenaplanonderwijs. Verder hebben we een intern begeleider, een rekenspecialist en een taalspecialist in ons team.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven