CBS De Fontein-locatie Hoofdweg

Hoofdweg 56 7676 AG Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • Vanaf groep 1 wordt er aandacht besteed aan samenwerking tussen de leerlingen, onder andere door de inzet van coöperatieve werkvormen.
  • We hebben de beschikking over een heel ruim plein. D.m.v. het spel van de maand bieden we kinderen spelmogelijkheden aan.
  • We zijn een BOS-school. We vinden lezen en leesbevordering erg belangrijk. Daarom besteden we hier veel aandacht aan.
  • We zijn een PBS-school. De waarden Veiligheid, Respect en Plezier staan centraal in onze school. We gaan uit van positief gedrag.
  • Naast de vaste gymlessen zijn er veel sportactiviteiten waar we als school aan meewerken.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden in oktober, januari en juni in alle groepen gemeten met de Leerling in beeld toetsen van CITO.

De resultaten worden besproken op verschillende lagen in de organisatie:

op schoolniveau (interne schoolanalyse)

op groepsniveau in de groepsbespreking 

op individueel niveau

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies: Deze informatie van het schooljaar kunt u ook lezen in de huidige schoolgids. In vervolggesprekken met het Voortgezet Onderwijs evalueren we de schooladviezen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale competentie wordt verstaan het vermogen om op een adequate manier sociaal en emotioneel te functioneren. Om sociaal competent te kunnen functioneren heeft een kind sociale kennis, vaardigheden en houdingen nodig. Elke week wordt er één les gegeven, gebaseerd op één van de acht gedragscategorieën die we aanleren en op de gedragsverwachtingen van PBS. De onderwerpen van de gedragscategorieën komen elk jaar terug, maar op een steeds hoger niveau.

Naast de methode gebruiken we ook de Sociale Competentie Lijst; Leerling in beeld. Deze observatielijst brengt de sociale competenties van de kinderen in beeld, zodat we hun ontwikkeling nauwkeurig kunnen volgen. Ook de lessen seksuele voorlichting die we ieder jaar in alle groepen geven vallen onder Sociale competentie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school beschikt over een basisarrangement  (de inspectie heeft geen tekortkomingen vastgesteld die noodzaken tot een aangepast arrangement).

Terug naar boven