CBS De Fontein-locatie Hoofdweg

Hoofdweg 56 7676 AG Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • Vanaf groep 1 wordt er aandacht besteed aan samenwerking tussen de leerlingen, onder andere door de inzet van coöperatieve werkvormen.
  • We hebben de beschikking over een heel ruim plein. D.m.v. het spel van de maand bieden we kinderen spelmogelijkheden aan.
  • We zijn een BOS-school. We vinden lezen en leesbevordering erg belangrijk. Daarom besteden we hier veel aandacht aan.
  • We zijn een PBS-school. De waarden Veiligheid, Respect en Plezier staan centraal in onze school. We gaan uit van positief gedrag.
  • Naast de vaste gymlessen zijn er veel sportactiviteiten waar we als school aan meewerken.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden in januari en juni in alle groepen gemeten met CITO-toetsen.

De resultaten worden besproken op verschillende lagen in de organisatie:

op schoolniveau (interne schoolanalyse)

op groepsniveau in de groepsbespreking 

op individueel niveau

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies: Deze informatie van het schooljaar kunt u ook lezen in de huidige schoolgids. In vervolggesprekken met het Voortgezet Onderwijs evalueren we de schooladviezen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale competentie wordt verstaan het vermogen om op een adequate manier sociaal en emotioneel te functioneren. Om sociaal competent te kunnen functioneren heeft een kind sociale kennis, vaardigheden en houdingen nodig. Elke week wordt er één les gegeven, gebaseerd op één van de acht gedragscategorieën die we aanleren en op de gedragsverwachtingen van PBS. De onderwerpen van de gedragscategorieën komen elk jaar terug, maar op een steeds hoger niveau.

Naast de methode gebruiken we ook de Sociale Competentie Observatie Lijst; de SCOL. Deze observatielijst brengt de sociale competenties van de kinderen in beeld, zodat we hun ontwikkeling nauwkeurig kunnen volgen. Ook de lessen seksuele voorlichting die we ieder jaar in alle groepen geven vallen onder Sociale competentie.
In groep 7 en 8 vullen de kinderen de SAQI in, een vragenlijst die informatie geeft over hoe de leerling de school ervaart.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school beschikt over een basisarrangement  (de inspectie heeft geen tekortkomingen vastgesteld die noodzaken tot een aangepast arrangement).

Terug naar boven