CBS De Fontein-locatie Hoofdweg

Hoofdweg 56 7676 AG Westerhaar-Vriezenveensewijk

  • Vanaf groep 1 wordt er aandacht besteed aan samenwerking tussen de leerlingen, onder andere door de inzet van coöperatieve werkvormen.
  • We hebben de beschikking over een heel ruim plein. D.m.v. het spel van de maand bieden we kinderen spelmogelijkheden aan.
  • We zijn een BOS-school. We vinden lezen en leesbevordering erg belangrijk. Daarom besteden we hier veel aandacht aan.
  • We zijn een PBS-school. De waarden Veiligheid, Respect en Plezier staan centraal in onze school. We gaan uit van positief gedrag.
  • Naast de vaste gymlessen zijn er veel sportactiviteiten waar we als school aan meewerken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons bestuur SCOT is aangesloten bij het Mobiliteitscentrum OBT. Wanneer een personeelslid ziek is, wordt in eerste instantie geprobeerd via het Mobiliteitscentrum een vervanger te krijgen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de vervanging intern geregeld (bijvoorbeeld door een duo-collega, door de IB-er voor de groep  te zetten).

Wanneer ook dit niet lukt, kan het gebeuren dat er een groep naar huis gestuurd wordt. Dit gebeurt altijd in overleg met het college van bestuur. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De missie van de Fontein sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De Fontein biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt.De missie van het SWV is leerlingen kwalitatief goed passend onderwijs te bieden in een omgeving, die zo thuisnabij en zo regulier als mogelijk is. De ontwikkelmogelijkheden en het welbevinden van de leerlingen sluiten zo goed mogelijk aan bij de passend onderwijsplek.

De Fontein maakt dit mogelijk door:

o De afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie planmatig toe te passen;

o De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen;

o Zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners in het SWV in te schakelen om voor iedere leerling een onderwijsarrangement op maat mogelijk te maken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen onze school beschikken wij over een leerkrachtondersteuner en onderwijsassistent. Zij werken buiten de groepen met individuele leerlingen en/of samengesteld in groepen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven