Kindcentrum de Hoge Ven - Openbare basisschool Torenven

Doorbraak 24 1749 AM Warmenhuizen

Schoolfoto van Kindcentrum de Hoge Ven - Openbare basisschool Torenven

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit wordt bovenschools geregeld door het bestuur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van de verschillende specialisaties en talenten van leerkrachten. Dit doen wij op het gebied van bewegingsonderwijs/MRT, muziek, creativiteit, sociaal-emotionele vaardigheden, taal en rekenen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De invulling van de lestijd is slechts een indicatie. In de praktijk zijn veel vakgebieden met elkaar verweven en wordt de ontwikkeling tijdens een activiteit op meerdere gebieden gestimuleerd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van een groep worden er keuzes gemaakt in de invulling van de onderwijstijd. Dit kan per groep of leerjaar verschillen. De invulling van de lestijd is slechts een indicatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kindcentrum de Hoge Ven levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en educatie van kinderen 0 – 12 jaar in de gemeente Schagen. De Hoge Ven staat voor erkenning en waardering voor jezelf en de ander waarbij de ontwikkelingskansen en talenten voor alle kinderen centraal staan. Wij leveren onze bijdrage aan het vergroten van onderwijskansen en zijn partner van de gemeente Schagen bij de uitvoering van integraal jeugdbeleid. Wij kiezen daarbij voor samenwerking, waarbij de wensen van ouders en professionals in relatie tot ons pedagogisch/didactisch beleid, de belangrijkste uitgangspunten zijn. Vanuit deze gedachten blijven wij verbonden met een voortdurend veranderende samenleving.

Bij ons op school is de groepsleerkracht primair verantwoordelijk voor de leerling. Hierbij kan een groepsleerkracht ondersteund worden door een gespecialiseerde leerkracht. Wij noemen deze ondersteuning binnen onze school SEN (Special Educational Needs). Leerlingen met ondersteuningsbehoefte krijgen, na overleg met de ouders, extra ondersteuning onder schooltijd. Dit kan zijn op de volgende gebieden:

 • Rots & Water (weerbaarheidstraining)
 • MeerkunnersGedrag, werkhouding en taakaanpak
 • Motorische ondersteuning (MRT)
 • Faalangst reductie training

Wekelijks geven gespecialiseerde leerkrachten handen en voeten aan dit extra aanbod.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • Gezamenlijk, professioneel en transparant kwaliteitsbeleid op de Hoge Ven vanuit visie vastleggen in het model schoolontwerp Hoge Ven.
 • Het eigenaarschap van leerkrachten en onderwijsassistenten en de verbinding tussen de groepen versterken binnen het kwaliteitsbeleid.
 • De rol van de leerlingenraad versterken binnen het kwaliteitsbeleid op de Hoge Ven.
 • De samenwerking tussen opvang en onderwijs versterken, om de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar zo goed mogelijk te ondersteunen en te laten verlopen. 
 • Inclusiever maken van het kindcentrum.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven