Kindcentrum de Hoge Ven - Openbare basisschool Torenven

Doorbraak 24 1749 AM Warmenhuizen

Schoolfoto van Kindcentrum de Hoge Ven - Openbare basisschool Torenven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met het coronavirus is er in het schooljaar 2020-2021 geen eindtoets afgenomen. Dit was een besluit van de overheid.

In schooljaar 2021-2022 is de eindtoets wel afgenomen, hoewel ook dit jaar corona nog een rol speelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de school bewaken we met elkaar de leervorderingen en het welbevinden van onze leerlingen. De inhoud van ons onderwijsleerproces in relatie tot datgene wat we willen bereiken heeft onze constante zorg. In ons meerjarenbeleidsplan omschrijven wij onze inspanningen om het onderwijsleerproces steeds te evalueren, aan te passen en te verbeteren. Om na te gaan of gewenste resultaten worden bereikt hebben wij regelmatig leerlingbesprekingen, klassenbezoeken en voeren wij onderstaande 'controles' uit:

  • Regelmatig controleren van het gemaakte werk.
  • Dagelijks observatie van kinderen in de werksituatie.
  • Deelonderzoeken bij hapering in de ontwikkeling.
  • Methode (on)afhankelijke toetsen bij verschillende leergebieden.
  • Eindtoets groep 8.

De ontwikkeling van onze leerlingen t.a.v. het landelijk gemiddelde wordt m.b.v. het IEP leerlingvolgsysteem (LVS) gevolgd. Twee keer per jaar worden deze onafhankelijke toetsen afgenomen. Het LVS geeft ons een goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van een leerling, de groep en de school. Zodat wij ons handelen hier optimaal op kunnen aanpassen. De tussenresultaten worden besproken tijdens de tienminuten gesprekken, waarbij het rapportfolio (rapport en de kijkmap wereldoriëntatie) ook wordt besproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een schooladvies is opgebouwd aan de hand van het IEP-LVS (Leerlingvolgsysteem) en observaties op het gebied van werkhouding, taakaanpak en huiswerkattitude. Wij kijken hierbij goed naar elk kind: Waar komt een kind het beste tot zijn recht, passend bij zijn/haar talenten, met mogelijkheden tot groei en ontwikkeling?
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

  • De Hoge Ven staat voor erkenning en waardering voor jezelf en de ander waarbij de ontwikkelingskansen en talenten voor alle kinderen centraal staan.
  • Op de Hoge Ven heerst een veilig klimaat en hebben wij duidelijke regels en afspraken. Veiligheid is een voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig en structuur
  • Erkenning en waardering

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 heeft er een kwaliteitsmeting plaatsgevonden door de  inspectie. Het thema was: "Analyse en afstemming". Middels een online gesprek met in inspecteur is gekeken naar hoe de Hoge Ven kinderen volgt en het onderwijsaanbod afstemt. De inspecteur heeft een goed beeld gekregen op dit punt. En heeft de school een compliment gegeven op de wijze waarop wij kinderen volgen.

Terug naar boven