De Waayer Wadenoijen

Dreef 1 D 4014 MJ Wadenoijen

Schoolfoto van De Waayer Wadenoijen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De groep 8 leerlingen van leerjaar 2022-2023 hebben conform hun voorlopig schooladvies gescoord.

Zij zijn met een passend advies (niveau KBL t/m VWO) én een goede werkhouding vertrokken naar een mooie toekomst op het voortgezet onderwijs.

We hebben boven de schoolnorm gescoord. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De route van de schooladviezen start reeds in groep 7 waar aan het eind van het schooljaar een voorlopig schooladvies wordt gegeven.
Wij doen dit aan de hand van de leerlingkenmerken, werkhouding en toetsresultaten.
Het voorlopig advies wordt in november van groep 8 opnieuw met ouders en leerlingen besproken.
In februari wordt vervolgens op basis van de hierbovengenoemde kenmerken een definitief schooladvies gegeven.
De ervaring leert ons dat de gegeven schooladviezen passen bij de uiteindelijke eindtoetsscores.

Ook de terugkoppelingen uit het VO geven aan dat de gegeven adviezen kloppen bij de leerling qua plaatsing in het VO.
Voor ons een bevestiging dat het beeld dat wij van onze leerlingen hebben qua ontwikkeling en niveau klopt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2019/2020 zijn we bezocht door de inspectie.

Omdat we veel hebben ingezet en ontwikkelingen hebben doorgemaakt op het gebied van leertijd, kwaliteit en resultaat hebben we van de inspecteur een basisarrangement gekregen. We gaan ervoor om dit bij een volgend moment tot een beoordeling 'goed' te laten zijn.

Terug naar boven