Koning Willem-Alexander-school

Willem de Zwijgerlaan 53 2741 DB Waddinxveen

  • De school ligt in een prachtig natuurgebied.
  • Onderwijs wordt gegeven op twee verdiepingen.
  • Er is uitstekende voor- en naschoolse opvang in de centrale hal van de school.
  • Naast les in de lokalen maken de kinderen gebruik van de leerpleinen.
  • Naast leerplaats en ontmoetingsplek zijn we ook een speelplaats.

In het kort

Toelichting van de school

De Koning Willem-Alexanderschool geeft u op de volgende pagina's inzicht in wie wij zijn.

De Koning Willem Alexanderschool is een schitterende school met een grote diversiteit aan kinderen. Een prachtige afspiegeling van de maatschappij. Onze school is een open-christelijke school, waar kinderen met plezier naar toe gaan. Begrip voor verschillende opvattingen binnen de christelijke traditie en een respectvolle houding ten opzichte van andere godsdiensten passen hierbij. Als school willen we een gemeenschap zijn volgens de principes van De Vreedzame School. Bij ons werken we met de jaarklassen, waarbij we binnen de klassen met niveauverschillen werken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk onderwijs
  • Leren van én met elkaar
  • Vreedzame School
  • Zorg voor kinderen
  • Enthousiast en betrokken team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De KW-A staat in een gemengde wijk in Waddinxveen-Noord. Dat betekent dat onze school een heel divers publiek aan leerlingen kent. Er zitten leerlingen van de wat hogere middenklasse, van doorsnee middenklasse en van de sociale huursector. Ongeveer 10% van de leerlingen heeft een niet westerse achtergrond. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid en gevoel voor competentie zijn voorwaardelijk voor alle leren. Vandaar dat we investeren in een veilig en open schoolklimaat door wekelijks een les uit onze methode De Vreedzame School te geven en deze lessen ook in te plannen in de jaarplanning. In schooljaar 2021-2022 hebben we de nieuwe versie van de methode aangeschaft en ook opnieuw teamscholing gedaan.Vanaf groep 6 meten wij o.a. via de kinderen het welbevinden van kinderen via de methode SCOL.  

Onze school kiest er voor om geen apart pestprotocol te hanteren. Onze aanpak van grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesten) realiseren we door de wekelijkse lessen uit De Vreedzame School en het hanteren van het Stappenplan Grensoverschrijdend Gedrag. 

Terug naar boven