Koning Willem-Alexander-school

Willem de Zwijgerlaan 53 2741 DB Waddinxveen

 • De school ligt in een prachtig natuurgebied.
 • Onderwijs wordt gegeven op twee verdiepingen.
 • Er is uitstekende voor- en naschoolse opvang in de centrale hal van de school.
 • Naast les in de lokalen maken de kinderen gebruik van de leerpleinen.
 • Naast leerplaats en ontmoetingsplek zijn we ook een speelplaats.

Het team

Toelichting van de school

Op de Koning Willem-Alexanderschool werkt een bevlogen team!

Er zijn vakdocenten voor bewegingsonderwijs en plusklas.

De KW-A heeft onderwijsassistenten in dienst om de kinderen een steuntje in de rug te geven.

Ook werkt er een conciërge op onze school. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wijze van vervanging bij verlof of ziekte 

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, hanteren we de volgende procedure, op volgorde van afhandeling 

 • We leggen contact met de invalpool voor een invaller
 • We vragen de duo-leerkracht of een andere leerkracht om extra te werken. 
 • We benaderen een gepensioneerde leerkracht die nog wel eens wil invallen  
 • We laten de klas draaien door een onderwijsassistente onder leiding van een leerkracht of een directielid of IB-er. (=noodoplossing voor 1 dag). Ook een competente stagiair kan hiervoor ingeschakeld worden. 
 • We verdelen de groep onder de andere groepen (= noodoplossing voor 1 dag)  
 • We sturen een groep naar huis. Dit kan alleen als we dat de dag ervoor gemeld hebben aan de ouders van die groep. (= noodoplossing voor 1 dag)
 • Ouders die voor hun kind echt geen opvang hebben, mogen hun kind naar school laten komen. Daar wordt opvang voor geregeld in een andere groep of in een andere ruimte.  In uitzonderlijke gevallen huren we een detacheringsbureau in om een vacature te vullen. Natuurlijk hopen we dat de stappen 6 en 7 niet toegepast hoeven te worden, maar bij een griepgolf of bij enkele langdurige ziektes of verloven staat een school soms met de rug tegen de muur. We vragen hiervoor uw begrip.  We raden iedereen aan om voor stap 6 altijd een plan B achter de hand te hebben, bijvoorbeeld een gezamenlijke opvang op bepaalde dagen van elkaars kinderen, opvang door buren, vrienden of familieleden etc.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In het jaar 2020-2021 is eenmalig meer tijd voor rekenen ingeroosterd vanwege de overschakeling naar een nieuwe rekenmethode. 

Gekozen is om globaal het rooster te volgen en werkenderwijs in het tweede rekenmoment hiaten aan te pakken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de KW-A vinden wij ontwikkeling belangrijk! Wij leren de kinderen rekenen, taal, spelling, knutselen, sporten en nog veel meer. Graag laten wij de kinderen ook kennis maken met andere vaardigheden, interesses en talenten. Verder zijn er meerdere malen creatief circuit middagen georansieerd. Dan krijgen de groepen 3 t/m 8 door elkaar heen les op de vakgebieden muziek, drama, techniek en tekenen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Naast de taal- leesspecialist, rekenspecialist en gedragsspecialist hebben wij op school ook een jonge kindspecialist en (hoog)begaafde specialist. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben als ambitie een dyslexie specialist op te leiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met basisschool De Regenboog en kinderopvang Quadrant vormen wij een kindcentrum. Zo zorgen wij voor een veilige opvang voor, tijdens en na schooltijd onder één dak.

Quadrant verzorgt een programma voor peuters: de voorschoolse educatie.Wij verzorgen een vroegschools programma zodat kleuters spelenderwijs mogelijke achterstanden kunnen inhalen voordat ze aan groep 3 beginnen. Quadrant biedt ook opvang voor jongere kinderen (0 tot 4 jaar) en op peuterspeelzalen (voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden). Ons doel is dat school en opvang samen één kindcentrum vormen. Dan kunnen we op elkaar aansluiten en elkaar sterker maken.

Terug naar boven