Blink

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

 • Schoolfoto van Blink
 • Schoolfoto van Blink
 • Schoolfoto van Blink
 • Schoolfoto van Blink
 • Schoolfoto van Blink

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons team zijn er verschillende functies en heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid:

 • (Vak)leraren: zij dragen zorg voor het onderwijs aan de kinderen.
 • Kwaliteitscoördinatoren: zij zijn (mede) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, het opleiden/begeleiden van leraren en de leerlingenzorg.
 • Onderwijsassistenten: zij ondersteunen leraren en groepen leerlingen.
 • Administratief medewerkers/management assistente: zij doen de administratie van de school, de ondersteuning van het management en zijn daarnaast ook eventmanager. 
 • Conciërges: zij zorgen voor ons schoolgebouw en de praktische zaken om de school draaiende te houden.
 • Directie: (be-)geleidt en faciliteert de school en het team bij het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Invalpool
Om de vervanging van afwezig personeel (buitengewoon of ziekte verlof) te regelen, zijn we een samenwerking aangegaan met Transvita. Dankzij deze samenwerking kunnen we meer vervangingen realiseren.  Helaas kunnen ze ons - zeker in tijden waarin sprake is van veel verzuim en een lerarentekort - niet altijd voorzien van een vervanger en moet de school op zoek naar alternatieven. We doen altijd ons uiterste best om een goede oplossing te vinden voor de kinderen en onze medewerkers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Blink werken wij met homogene én heterogene groepen.

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. In de kleutergroepen zitten kinderen van groep 1 en kinderen van groep 2 bij elkaar. Kinderen die 4 jaar geworden zijn, kunnen in principe in een bestaande kleutergroep worden opgenomen. Zijn deze groepen vol, dan starten we een zogenaamde instroomgroep waar alleen 4-jarige kinderen in komen. Aan het einde van het schooljaar worden de kinderen van de instroomgroep verdeeld over de bestaande kleutergroepen. 

Vanaf groep 3 zijn de groepen homogeen ingedeeld. Op dit moment werken wij niet met combinatiegroepen.

Aan het eind van elk schooljaar houden wij de groepssamenstelling van iedere groep en ieder leerjaar tegen het licht. Er kunnen op dat moment redenen zijn om de groepssamenstelling te wijzigen en tot een herverdeling van één of meerdere groepen te komen. De aanleiding is doorgaans van formatieve of organisatorische aard, maar er kan eveneens sprake zijn van schoolbeleid of een verstoring van het evenwicht binnen de groepen. 

Bij de samenstelling van de groepen houden we zoveel mogelijk rekening met:
- Evenredige mix tussen jongens en meisjes;
- Broertjes en zusjes niet bij elkaar in een groep;
- Goede verdeling van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (extra aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling); 
- Vriendjes/vriendinnetjes (geldt alleen bij herverdeling, niet bij instroom van 4-jarigen).


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voorheen waren scholen verplicht een urentabel te volgen. Dit is nu losgelaten. Een school kan, mits voor de keuzes verantwoording afgelegd wordt, zelf een onderverdeling in maken. Iedere leraar maakt voor de eigen groep een rooster. Scholen moeten uiteindelijk voldoen aan het behalen van alle kerndoelen. Afhankelijk van de behoefte van de leerlingen (instructie- en oefentijd) in een bepaalde groep kan meer of minder tijd aan bepaald vak in een bepaalde periode geschonken worden

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De toelichting van de groepen 1/2 is ook van toepassing op de groepen 3 t/m 8.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Utrecht PO              
Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen om voor ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek te kunnen bieden. Zij zijn een belangrijke partner in samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg), kinderen en u als ouder. Met elkaar werken we samen vanuit de kernpartneraanpak.
Het samenwerkingsverband zet haar expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De school kan de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waarmee elke vorm van ondersteuning begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een analyse en ondersteuningstraject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne/externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie verwijzen we u naar graag naar de website van het samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl. Met elkaar bereiken we het beste voor de kinderen, daar zijn we van overtuigd!

Passend onderwijsaanbod met begeleiding naar eigen behoefte
Iedereen doet mee met de klassikale instructie en voor kinderen die de stof beheersen wordt er, in de klas, verdiepend werk aangeboden met een passende instructie. Differentiëren doen we door sommige kinderen meer tijd te geven om iets te leren, meer te oefenen en de mogelijkheid om meer/langere tijd daarbij ondersteund te worden (het samen te doen met de leraar). Daarnaast dagen we excellente kinderen elke dag voldoende uit. We werken niet met vooraf vastgestelde niveaugroepen. Hierdoor kunnen we kinderen per les(doel) extra oefening bieden op niveau. Instructie en begeleiding worden afgestemd op de behoefte van ieder kind. Iedereen krijgt de basisinstructie. Daarna differentiëren we door samen met de leraar te oefenen of te verdiepen in kleine(re) groepjes. We komen op deze manier dagelijks tegemoet aan persoonlijke onderwijsbehoeften.

Het leerlingdossier
Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden in het administratieprogramma ParnasSys. In dit dossier worden gegevens opgenomen over het kind, het gezin, gesprekken met ouders, toets- en rapportresultaten van de verschillende jaren en evt. bevindingen en resultaten van onderzoeken en handelingsplannen. De Cito-resultaten worden ook vastgelegd in dit leerlingvolgsysteem. Wanneer u het leerlingdossier van uw kind in wilt zien, vraagt u dat schriftelijk aan bij de kwaliteitscoördinator.

U hoeft niet aan te geven waarom u inzage wilt. De school heeft de tijd om binnen vier weken schriftelijk of per e-mail te reageren op het verzoek. Ouders worden uitgenodigd op school zodat wij het dossier kunnen toelichten, indien nodig, kan er na de afspraak een kopie van het dossier aan ouders meegegeven worden. De persoonlijke werkaantekeningen die de leerkracht als geheugensteuntje gebruikt worden, vallen niet onder de reikwijdte van het inzagerecht. Ze mogen dan ook niet opgenomen worden in het dossier. 

Externe hulp 
Externe hulp onder schooltijd aan kinderen uit alle groepen is in principe niet toegestaan in verband met het verlies aan lestijd, tenzij dit overduidelijk nodig is in het belang van de ontwikkeling van het kind. Hier kennen we één uitzondering op, omdat kinderen uit groep 1/2 nog vroeg in hun ontwikkeling staan is logopedie, fysiotherapie en speltherapie voor deze kinderen onder schooltijd toegestaan, mits de leraar op de hoogte is van de problematiek en bekend is met de reden waarom de therapie onder schooltijd wordt gegeven. De leraar zorgt ervoor dat de vorderingen in het leerlingdossier worden genoteerd en dat de kwaliteitscoördinator hiervan op de hoogte wordt gebracht. Voor alle andere vormen van externe hulp onder schooltijd aan kinderen uit de groep 1/2 geven wij in principe geen toestemming.  Indien u van mening bent dat externe hulp onder schooltijd voor uw kind noodzakelijk is, verzoeken wij u schriftelijk een aanvraag voor toestemming bij de directie in te dienen. In de aanvraag dienen de redenen/argumenten duidelijk te zijn omschreven. De aanvraag wordt door de directeur beoordeeld en aan u retour gezonden.

Buurtteam 
In Utrecht zijn 18 buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de basisscholen in hun buurt. Het buurtteam richt zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie. U kunt zichzelf aanmelden bij het buurtteam in hun wijk of via school. Het buurtteam werkt graag nauw samen met de ouders en de school. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Als een kind zelf met een vraag bij het buurtteam komt, biedt het buurtteam een luisterend oor en kijkt samen met school en het kind hoe ouders betrokken kunnen worden. Hulp aan een kind kan pas starten nadat ouders hebben ingestemd met betrokkenheid van het buurtteam. Kindgesprekken met betrokkenen vanuit het buurtteam vinden alleen plaats als onderdeel van het gezinsplan. Als blijkt dat de hulp van het buurtteam onvoldoende is, kan het buurtteam een verwijzing voor specialistische hulp afgeven. Het buurtteam kunt u bereiken via hun website: 
- Buurtteam de Meern (Drie Koningenschool en Het Veldhuis)
- Buurtteam Vleuten  (Blink, De Fonkeling, Willibrordschool en Sint Bonifatiusschool) 


Jeugd Gezondheidszorg JGZ 
Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht kunt u terecht met vragen over groei, ontwikkeling en opvoeding, tot en met vragen over pesten en seksualiteit. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten volgen het kind van geboorte tot 18 jaar. Onderzoek door JGZ gebeurt in de groepen 2 en 7. Het JGZ kijkt hoe uw kind zich lichamelijk en psychisch ontwikkelt. School kan en mag in overleg met de ouders ook zelf een onderzoek aanvragen. Het kan nodig zijn dat de arts of verpleegkundige overleg met de school heeft. Dit vindt uiteraard plaats na toestemming van de ouders. 

De JGZ is te vinden in het Julius Gezondheidscentrum, Utrechtse Heuvelrug 130-132, 3452 JA Vleuten, telefoon: 030 - 286 33 00.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij stellen ons tot doel dat alle kinderen alle leerdoelen behalen op de basisvakken. Wanneer dat niet zo is, dan is het onze taak om ze er weer bij te krijgen. Wij zetten Mastery Learning in als didactisch instrument om dit te bereiken. Leerlingen die achterlopen ontvangen de extra ondersteuning die zij nodig hebben om weer op niveau te komen (pre-teaching, verlengde instructie, bijles onder of na schooltijd). Ook voor sterke leerlingen geldt dat wij extra diepgang en toepassing aanbieden op een hoog niveau. Differentiëren vindt met name plaats op (leer-)tijd en ondersteuning.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De scholen van onze stichting hebben een intensieve samenwerking met Kind & Co. Gebruik maken van elkaars expertise en personeel is daarbij uitgangspunt. Dit zorgt voor herkenbaarheid voor uw kind. Naast Kind & Co zijn er nog andere organisaties die opvang verzorgen, maar dan niet binnen onze gebouwen. U betaalt de kosten van de opvang zelf. Als u arbeid en zorg combineert krijgt u geld terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Via de website toeslagen.nl kunt u berekenen wat u terugkrijgt.

Terug naar boven