Blink

Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten

  • Schoolfoto van Blink
  • Schoolfoto van Blink
  • Schoolfoto van Blink
  • Schoolfoto van Blink
  • Schoolfoto van Blink

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Blink!

Ga jij ook zo graag naar school? Raak je ook niet uitgeleerd?
Bij basisschool Blink groeien we samen, werken we samen en spelen we samen.
Wij zijn Blink en daar zijn we trots op. High five!
's Ochtend het plein op, naar je lokaal.
We zijn blij dat je er bent. Kom maar binnen!

Bij Blink staat kennis aan de basis: we willen je heel veel leren.

En jij? Jij kijkt en luistert, je vraagt en vertelt. We bieden je rust en structuur in een veilige omgeving. 
We helpen elkaar, worden wijs en blinken uit.

Je vertrouwen in jezelf en de ander groeit. Geef niet op, je bent een doorzetter!
Bij ons is iedereen welkom. Kom je je ook bij ons ontwikkelen?

Wij zijn Blink. Wij zijn groots in goed onderwijs.Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Professionele leraren
  • Ouders als pedagogisch partner
  • Kennis en vaardigheden
  • Hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
618
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerplicht en extra verlof  
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. In deze gevallen kunt u als ouder een verlofaanvraag doen. De school is bij het behandelen van deze verlofaanvraag gebonden aan de wettelijke bepalingen. 
De informatie over de uitzonderingen, de daarbij behorende regels en het aanvragen van verlof is te vinden op www.wijs-utrecht.nl.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Rust. Regelmaat. Structuur. Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen optimaal tot leren komen in een veilige, vertrouwde schoolomgeving. We besteden binnen Blink aandacht aan het creëren en behouden van een positieve schoolcultuur. Lachen mag, kletsen mag en af en toe zal er worden gefluisterd: alles op zijn tijd en met respect voor de ander. De open, ruimtelijke indeling van Blink maakt ons extra alert op ons gedrag, want een positieve sfeer en een prettige leeromgeving maken we samen.

Veiligheidsbeleid  
Sociale veiligheid op school is belangrijk voor een goed leer- en werkklimaat en krijgt vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school. Scholen hebben een inspanningsverplichting om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Elke school heeft een personeelslid dat het beleid op school coördineert en dat voor ouders, kinderen en personeel dient als aanspreekpunt.  Het bevoegd gezag van de stichting plaatst de veiligheid in een bredere context. Het veiligheidsbeleid van de stichting (en daarmee van de scholen) behelst:
- Gedrag van kinderen, personeel en ouders; 
- (Vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling;
- Zorgplicht veiligheid kinderen op school.   

Onderdeel van het veiligheidsbeleid en de klachtenregeling is de meldcode. Als de school het vermoeden heeft dat er sprake is of zou kunnen zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling of machtsmisbruik dan is de school wettelijk verplicht dat te melden. In de meeste gevallen zal de school u melden dat zij een melding doet. De procedures en protocollen rondom veiligheid, staan beschreven in de kwaliteitskaart veiligheidsbeleid u vindt deze op www.wijs-utrecht.nl.

Protocol schorsing/verwijdering van leerlingen 
In bijzondere situaties kan de school overgaan tot het schorsen of verwijderen van kinderen. Er is een protocol schorsen en verwijderen waarin u alle informatie kunt terugvinden, deze vindt u op www.stichting-wijs.nl.

Terug naar boven