IKC 't Palet

Gedempte Biersloot 3d 3131 HJ Vlaardingen

Schoolfoto van IKC 't Palet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schoolverlaters
De meeste kinderen verlaten na het achtste leerjaar onze basisschool. Af en toe komt het voor dat een leerling de school verlaat, i.v.m. een verhuizing of een verwijzing naar een andere school. 

Uitstroomgegevens
We vinden het belangrijk dat kinderen uitstromen op het niveau dat bij de leerling past. Dit is ons de afgelopen jaren goed gelukt. De inspectie van het Onderwijs is om die reden ook zeer tevreden over onze resultaten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 8
Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. Na dit jaar maakt uw kind de overstap naar het voortgezet onderwijs (VO). Ter oriëntatie op het VO vinden er in november en december diverse open dagen, informatieavonden en excursies plaats. 
In september is er een ouderavond. Op deze avond wordt informatie gegeven over de manier van werken in groep 8 en de weg naar het voortgezet onderwijs. 

Het schooladvies is van groot belang voor de keuze van een school in het voortgezet onderwijs. Om te komen tot een schooladvies passend bij het kind, kijken wij onder andere naar gedragskenmerken, sociaal-emotionele vaardigheden, praktijkgerichte vaardigheden, werkhouding en motivatie. Daarnaast zijn resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen en groep 8 belangrijk. Ook de resultaten op methode gebonden toetsen en de uitkomst van een eventueel capaciteiten- of intelligentieonderzoek wegen mee in het komen tot een passend advies. Uiteraard voeren wij hierover gesprekken met uw kind en met u als ouder:

  • In september zijn de startgesprekken tussen leerkracht, kind en ouder.
  • In november is er een voortgangsgesprek tussen leerkracht, kind en ouder. 
  • In januari volgt het voorlopig schooladvies. Dit advies wordt gegeven tijdens een gesprek tussen leerkracht, kind en ouders. 

In februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Wij hebben als school gekozen voor de doorstroomtoets van IEP. Deze toets brengt het niveau van het kind in beeld en geeft een indicatie voor het uitstroomniveau. Wanneer de uitslag van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het voorlopig schooladvies, kunnen de leerkrachten het voorlopig schooladvies heroverwegen. Soms wordt het advies naar boven bijgesteld.

Uw kind ontvangt uiterlijk eind maart het definitieve schooladvies. Met dit advies kunnen de leerlingen door hun ouders ingeschreven worden op een school voor voortgezet onderwijs. Dit kan in de inschrijfweek in maart, maar vaak houden scholen ook een voorinschrijving.

Voor de precieze data van de ouderavond, gesprekken en afnamedatum van de doorstroomtoets, verwijzen wij u naar de kalender in onze schoolapp.   

Huiswerk

Het is bekend dat op de scholen voor voortgezet onderwijs veel huiswerk wordt gegeven. Soms is het voor kinderen lastig om hiermee om te gaan. Wij proberen de kinderen te helpen door al regelmatig huiswerk mee te geven gedurende hun basisschoolperiode. Zo kunnen zij alvast wennen aan huiswerk maken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven