Obs Tijl Uilenspiegel

Grote Geusplein 2 4131 GZ Vianen (Utrecht)

Schoolfoto van Obs Tijl Uilenspiegel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het laatste jaar van de basisschool maken alle leerlingen een doorstroomtoets. Deze is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een voorlopig advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. Na de toets geeft school een definitief advies.

Voor de afname van deze eindtoets heeft de leerkracht al een advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. de resultaten van ons leerlingvolgsysteem worden altijd meegenomen in het vormen van het schooladvies. Daarnaast bekijken we iedere leerling als individu en bepalen we gezamenlijk de beste uitstroombestemming.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden in groep 3 tot en met 8, landelijk genormeerde toetsen (CITO) afgenomen, naast de toetsen die de methodes maken. Hiermee houdt onze school in de gaten of de individuele resultaten van de kinderen voldoen aan de te verwachten leerontwikkeling. Zo wordt het onderwijs voortdurend aangepast aan wat nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De basisschool baseert het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag. Het adviestraject begint al in groep 7 en komt tot stand in overleg met de Intern begeleider.

In groep 8 ziet de route er als volgt uit:

  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets, op papier en digitaal gelden andere momenten.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed met elkaar omgaan. Dat gaat niet altijd automatisch goed en hier willen we kinderen graag in ondersteunen. Wij hebben daarom in 2019 gekozen voor het programma de Vreedzame School.

Dit programma ondersteunt de leerkrachten, maar ook de kinderen. Wij werken middels dit programma aan de volgende aspecten:

- iedereen hoort erbij
- wij zorgen ervoor dat iedereen zich prettig voelt
- we zoeken altijd een oplossing
- we zijn samen verantwoordelijk
- we luisteren naar elkaar

Middels het programma is er een gevarieerd aanbod van lessen en zo leren kinderen spelenderwijs om met deze onderwerpen om te gaan. Het helpt ons om een gezamenlijke taal te ontwikkelen, zodat we weten wat we bedoelen als we over deze thema's in gesprek gaan. Ook op het plein, in de klas en daarbuiten helpt het ons.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Samen verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2019 heeft de inspectie een thema bezoek afgelegd. Dat betekent dat ze naar een onderdeel gaan kijken van de school. In ons geval was dat de leerkrachtvaardigheden. In de bijlage ziet een de PPT presentatie die de inspectie heeft gemaakt. Het oordeel van de inspectie was voldoende op de onderdelen die ze hebben bekeken. Hier zijn wij erg blij mee. 

Wat viel ze op?
- structuur in de les
- het klassenmanagement is doelmatig
- kinderen willen graag leren
- er is een goed leerklimaat
- ze zien betrokken kinderen
Tips: 
- de Vreedzame School kan nog meer toegepast worden: nog meer samen doen
- wellicht nog meer differentieren

Terug naar boven