Obs Tijl Uilenspiegel

Grote Geusplein 2 4131 GZ Vianen (Utrecht)

Schoolfoto van Obs Tijl Uilenspiegel

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 werken wij in onze school met de volgende 4 groepen en leerkrachten:

1/2 - Andrea van Vlaanderen
3/4 - Danielle Hammers en Sharon Steunenberg
5/6 - Fenneke van Wijk en Chantal Schuitemaker
7/8 - Waaske Terbeek en Ellen Uittenbosch

Op de Tijl Uilenspiegel krijgen onze leerlingen alle ruimte voor talentontwikkeling. Naast het verplichte curriculum, bieden wij onze leerlingen een verrijkt programma. Door meer onderwijstijd aan te bieden, kunnen wij vakleerkrachten inzetten en maken de kinderen kennis met andere vakken en ontdekken zo hun talenten. Denk aan kookles, dansen, sport, muziek, cultuur etc.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool. Naast deze invallerspool maken we ook gebruik van Talentiko, een invalpool met creatieve vakleerkrachten.

Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:·     

 • Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;
 • Een gepensioneerde leerkracht wordt gevraagd om in te vallen;
 • Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma);
 • Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;
 • Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn. Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Omdat de Tijl Uilenspiegel onderdeel uitmaakt van een cluster, hebben we de mogelijkheid om specialisten te laten 'invliegen'. Zo zijn er o.a. specialisten uit de Maxklas die begeleiding bieden, maar ook leerkrachten die begeleiding kunnen bieden op het gebied van autisme. Ook samenwerkingsverband ProfiPendi biedt meer dan voldoende ondersteuning d.m.v. arrangementen en specialisten waar wij gebruik van mogen maken.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het team van obs Tijl Uilenspiegel streeft in haar onderwijs naar een optimale begeleiding van alle kinderen. Dat betekent dat er rekening gehouden wordt met beperkingen, mogelijkheden en talenten van elk kind.Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften treffen wij voorzieningen. Daarmee willen we bereiken dat alle leerlingen een doorgaande ontwikkeling hebben, liefst in 8 leerjaren, waarbij recht gedaan wordt aan elke leerling. De Tijl Uilenspiegel maakt gebruik van de faciliteiten van het Samenwerkingsverband ProfiPendi en het Sociaal Team Vijfheerenlanden.

Remedial Teaching door externen onder schooltijd 

Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden.

Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog).
 • De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied.
 • De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen problematiek.
 • De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen dient te worden gegeven.
 • De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan, zodat duidelijk wordt wanneer het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel verlengd kan worden.
 • De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben.
 • De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd).

De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder9schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven