Sint Fredericusschool

Emmastraat 22 6881 SV Velp (Gelderland)

 • Schoolfoto van Sint Fredericusschool
 • Schoolfoto van Sint Fredericusschool
 • Schoolfoto van Sint Fredericusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar namen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten. Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken:

1) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F).

2) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).

Omdat er, vanwege de Covid-crisis, in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen worden in deze schoolgids de leerresultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om het gemiddelde over drie jaren te berekenen.

Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaren het basisniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens) van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie, scoren wij hier boven. Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie, scoren wij hier onder.

Signaleringwaarde (ondergrens) basisniveau 1F : 85%

Landelijk gemiddelde basisniveau 1F: 85%

Schoolgemiddelde basisniveau 1F: 95,1%

Signaleringswaarde (ondergrens) streefniveau 2f/1s: 49%

Landelijk gemiddelde streefniveau 2f/1s: 60,3%

Schoolgemiddelde streefniveau 2f/1s: 51,7%

Wij zijn tevreden met deze resultaten. Dit omdat we het laatste jaar goede resultaten zien zowel bij de leer opbrengsten als bij de leerwinst. De focus is nu helder en we streven in ieder geval naar het landelijk gemiddelde streefniveau 2f/1s.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van onze school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt iedere basisschool met regelmaat tussentijdse toetsen af. We gebruiken methode gebonden toetsen om vast te stellen of de aangeboden leerstof in voldoende mate bij de leerling is beklijft. Daarnaast gebruiken we toetsen die methode overstijgend zijn om kennis en vaardigheid van het betreffende vak in kaart te brengen. Deze toetsen hebben een landelijke normering. We nemen deze toetsen twee keer per jaar af; in het midden en aan het eind van het schooljaar. De onderwijsinspectie gebruikt deze toets resultaten om de kwaliteit van het onderwijs op school te beoordelen. De resultaten van de navolgende toetsen zijn daarbij voor de inspectie uitgangspunt:

 • Technisch lezen groep 3
 • Technisch lezen groep 4
 • Rekenen en wiskunde groep 4
 • Rekenen en wiskunde groep 6
 • Begrijpend lezen groep 6

In deze indicator ziet u de gemiddelde (vaardigheids)score op deze toetsen. Om de betekenis van deze scores te duiden wordt, waar mogelijk, ook de ondergrens van de inspectie aangegeven. Daarnaast geeft de school een toelichting op de plaats die de tussenopbrengsten innemen in het onderwijsproces en op de manier waarop die tussenopbrengsten worden gerealiseerd.

Alle kinderen nemen deel aan de toets. Ook de kinderen die tussentijds zijn ingestroomd vanuit andere basisscholen.

We toetsen kinderen om te kunnen vaststellen op welk niveau zij functioneren. Op basis daarvan begeleiden we de kinderen verder in hun ontwikkelingsproces. We willen het maximale uit kinderen halen en stimuleren en begeleiden kinderen om door te stromen naar een hoger niveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Komend schooljaar (2023-2024) gaat er voor de kinderen in groep 8 het een ander veranderen wat betreft de eindtoets. Eind groep 7 heeft u een prognose schooladvies ontvangen. De eindtoets stopt en gaat nu doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.  

Welke dingen gaan er veranderen; 

De toets periode van CITO van januari (midden toetsen) wordt vervroegd naar oktober

Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.  

Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets;  

- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies 

- Leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets 

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de kinderen de uitslag van de doorstroomtoets 

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies 

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school 

Krijgt de leerling een hoger toets advies dan het voorlopig schooladvies? Dan kan het advies in overleg worden bijgesteld.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We accepteren wie we zijn en hoe we zijn en dat laten we ook zien. We zijn goed zoals we zijn.

Wij hechten grote waarde aan geloof en vertrouwen van het kind in zichzelf. Via praktische en zichtbare symbolen geven we de kinderen inzicht in zichzelf en in hun omgeving. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • zelfvertrouwen
 • weerbaarheid
 • welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven