Basisschool EigenWijs

Sterrenlaan 5 5503 BG Veldhoven

Schoolfoto van Basisschool EigenWijs

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool EigenWijs maakt deel uit van Brede School Veldhoven Midden. Samen met SBO De Verrekijker is de school gehuisvest in de MultifunctioneleAccommodatie (MFA) Midden, waarbij onderwijs en welzijn hand in hand gaan. Wanneer u kiest voor Basisschool EigenWijs, kiest u voor een plek waar aandacht is voor meer dan onderwijs alleen. De school maakt gebruik van de faciliteiten die het gebouw biedt. Ruime lokalen, een groene omgeving en een team dat het enthousiasme voor de school en de werkwijze met elkaar deelt en daar trots op is. Samen met actieve ouders zorgen de leerkrachten voor een school waar van alles gebeurt en goed onderwijs wordt gegeven.

Basisschool EigenWijs is een neutrale basisschool. Dit betekent dat de school geen religieuze of onderwijskundige grondslag heeft. Uiteraard heeft de school wel zorgvuldig nagedacht over hoe zij zich als brede school willen profilerenen welke uitgangspunten daarbij leidend zijn. Basisschool EigenWijs is uniek in Veldhoven vanwege de neutrale identiteit, de bijzondere ligging in de wijk en de diversiteit aan leerlingen. Leerlingen en ouders hebben een diverse achtergrond, religie of levensbeschouwing. De school ziet het als haar verantwoordelijkheid om leerlingen op te leiden tot sociaal competente burgers. De school heeft een duidelijke visie op de vormgeving van het onderwijs, het stimuleren van de identiteitsontwikkeling van een leerling en haar positie in de MFA Midden.

Basisschool EigenWijs stelt de volgende kernwaarden centraal:

  • Nieuwsgierigheid
  • Tolerantie
  • Verscheidenheid
  • Uniciteit

Deze kernwaarden zijn het vertekpunt, bij het vorm en inhoud geven van de onderwijspraktijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierigheid
  • Tolerantie
  • Verantwoordelijkheid
  • Uniciteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van basisschool EigenWijs is aan het stabiliseren. De kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peutergroepen van kinderopvangorganisatie Nummereen. We merken dat deze drie-jarigen bijna allemaal instromen in de kleutergroepen van basisschool EigenWijs.

De school houdt regelmatig kijkmomenten voor ouders van nieuwe leerlingen. Naast leerlingen die vanwege een verhuizing op zoek zijn naar een andere school, richten we ons met name op ouders van jonge kinderen. De school heeft een positieve uitstraling. Naast het nieuwe gebouw, dat in oktober 2014 in gebruik is genomen, merken we ook dat de school goed aangeschreven staat onder ouders. Hierdoor melden veel ouders hun kinderen aan op Basisschool EigenWijs. Op 01 oktober 2021 telden we 352 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
371
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Organisatie Tussenschoolse opvang (TSO)

Basisschool EigenWijs heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Er zijn geen kosten verbonden aan de tussenschoolse opvang. De groepen lunchen 15 minuten in de groep, samen met een teamlid. Daarna spelen zij buiten onder begeleiding van teamleden. U dient zelf voor de lunch (eten en drinken) te zorgen.

Organisatie Buitenschoolse opvang (BSO)

De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang behoort tot onze verantwoordelijkheid. Wij hebben de opvang voor en na schooltijd voor de kinderen ondergebracht bij kinderopvangorganisatie Nummereen. Deze organisatie heeft in de MFA Midden een aantal ruimtes tot haar beschikking waar zij uw kind voor en na school opvangen. Ook dagopvang en het peuterprogramma worden in de MFA Midden aangeboden. Ouders die gebruik wensen te maken van het aanbod van Nummereen of hierover nog vragen hebben, kunnen zelf contact opnemen met Nummereen. U kunt tijdens kantooruren bellen naar 0497-582126 of de website www.nummereen.com raadplegen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle scholen van Veldvest hebben in december 2010 een veiligheidsconvenant ondertekend waarin afspraken staan wie wat moet doen bij onveilige situaties op school. Het convenant is het resultaat van een steeds verdergaande samenwerking tussen gemeente, politie, het OM en de scholen.

Om alle risico’s in en om de school te inventariseren en te evalueren maakt stichting Veldvest ten aanzien van de gebouwelijke zaken gebruik van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), met behulp van het digitaal instrument Arbomeester. Arbomeester is een branche-erkend risico-inventarisatie en evaluatie-instrument voor het primair onderwijs. In oktober 2020 is de RI&E op alle scholen van de Stichting afgenomen, waarna alle daaruit voortvloeiende actiepunten zijn aangepakt. Binnen Veldvest is hiertoe een werkgroep in het leven geroepen die de RI&E jaarlijks afneemt en controleert. Jaarlijks worden alle ruimtes waar kinderen zich kunnen bevinden op veiligheid beoordeeld. De RI&E wordt opgenomen in het veiligheidsplan van de school.

Als extra check heeft stichting Veldvest een extern bedrijf ingeschakeld dat één keer per vier jaar de fysieke veiligheid op de scholen controleert. De school houdt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening. Ook de klachtenregeling maakt onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. De klachtenregeling van de Stichting en van Basisschool EigenWijs voorziet onder meer in interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon.

Terug naar boven