De Ieme

Lavasveld 32 5467 KR Veghel

Schoolfoto van De Ieme

Het team

Toelichting van de school

De Ieme heeft een divers en betrokken team. Op een jenaplanschool werken betekent werken met toewijding, vanuit een sterke betrokkenheid en visie. 
Het team en de school is voortdurend in ontwikkeling. Daarbij maken we gebruik van de kwaliteiten van mensen. Samen zijn we verantwoordelijk voor alle kinderen en betrokkenen bij de school.
Bij de aanname van nieuwe collega's streven we ernaar om diversiteit en kwaliteit te behouden. We richten ons ook op de toekomst en willen als opleidingsschool toekomstige collega's ontmoeten. Op de Ieme tref je daarom vaak stagiaires aan die bij ons leren en met de stamgroepleiders samenwerken aan goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt bovenschools centraal geregeld. Als er geen vervangers uit de pool beschikbaar zijn, proberen we dit intern op te lossen. Wanneer dat niet lukt, kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd. Bij langdurige vervanging zoeken we mensen die passen bij de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kiezen vanuit visie bewust voor heterogene groepen. Er zijn tien stamgroepen:

 • Onderbouw: drie groepen 1 - 2 (Beren, Leeuwen, Stokstaartjes)
 • Middenbouw: vier groepen 3 - 4 - 5 (Vuurvliegen, Spitsmuizen, Ara's, Zeepaardjes)
 • Bovenbouw: drie groepen 6 - 7 - 8 (Orka's, Manta's, Dolfijnen)

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dagelijks werken de leerkrachten in de onderbouw aan de brede ontwikkeling van kleuters. Taal, rekenen, creativiteit, motorische en sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van executieve functies. Dit komt allemaal op een schooldag (geïntegreerd) aan bod.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Ieme biedt aan een brede groep kinderen onderwijs. We denken daarbij in mogelijkheden en streven ernaar ons onderwijs inclusiever te maken.
Onze kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en hebben soms specifieke ondersteuning nodig. De stamgroepleider volgt de ontwikkeling van kinderen goed door observaties, gesprekken met kinderen en ouders, formatief evalueren en de afname van objectieve toetsen.
Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de stamgroepleider en de interne begeleiders (IB). Tussendoor wordt de voortgang regelmatig besproken en gemonitord.

Er zijn drie fases van begeleiding:

Fase 1: Basisondersteuning

 • Basisaanbod leerstof en ondersteuning
 • Extra of afwijkend aanbod op het groepsplan
 • Advies binnen de bouw (collegiale consultatie)
 • Indien nodig advies IB 

Fase 2: Extra ondersteuning

 • Intern overleg met IB via een leerlingbespreking
 • Intern onderzoek en observatie in de klas
 • Plan van aanpak (bespreking met ouders)
 • Indien nodig (preventieve) inzet schoolcoach

Fase 3: Intensieve ondersteuning

 • Overleg OT (ondersteuningsteam: IB, Ondersteuningsspecialist, BJG, overig)
 • Groeidoc. opstarten
 • Inzet schoolcoach 

Belangrijk: Hoewel de fases houvast geven, kan de school altijd besluiten om de schoolcoach eerder in te zetten of een kort traject op te starten. De schoolcoach werkt ook preventief. Daarnaast kan het voorkomen dat we versneld door het traject gaan.

De school heeft een schoolondersteuningsplan waarin meer faciliteiten en mogelijkheden beschreven staan. Het ouderdocument daarvan is terug te vinden op onze website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties in onze gemeente werken al jaren met een VVE-programma om vroege uitval op taalgebied te voorkomen. 
Binnen de gemeente is een speciale taalklas opgericht, de Taalvijver. De Taalvijver is een schakelklas voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar die net in Nederland zijn komen wonen. Kinderen kunnen op elk moment in het schooljaar worden aangemeld en starten. Op de Taalvijver krijgen kinderen intensief onderwijs en een speciaal taalprogramma. Zo leren ze snel Nederlands. Na 26 weken (onderbouw) of 40 weken (bovenbouw) stromen de kinderen uit naar een reguliere basisschool.

In de gemeente Meierijstad wordt de komende jaren extra focus gelegd op taalontwikkeling. Hiervoor faciliteert de gemeente voor alle scholen een specifiek programma inclusief training: Logo 3000, gericht op een doorlopende opbouw van woordkennis.

Voor meer ondersteuning op onze school kunnen we een beroep doen op onze interne zorgstructuur en voor extra ondersteuning op het samenwerkingsverband 3006. 

Terug naar boven