School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Zuiderkruis 740 3902 XX Veenendaal

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

SBO De Windroos streeft ernaar de kinderen te begeleiden bij een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Daar hoort ook een verantwoorde schoolkeuze bij. Het is in het belang van iedere schoolverlater dat zij/hij zich ook in het voorgezet onderwijs gelukkig voelt en zich zo goed mogelijk verder ontwikkelt.

Vergeleken met het landelijk gemiddelde gaan veel kinderen van SBO De Windroos naar het praktijkonderwijs (PrO). De uitstroomrichting wordt in grote mate bepaald door de ontwikkelingsmogelijkheden die kinderen bij instroom blijken te hebben. Dit kan per samenwerkingsverband en dus per SBO-school fors verschillen.

De inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat de uitstroom en de op de eindtoets behaalde resultaten in overeenstemming was met de capaciteiten van de schoolverlaters. Ook hier is het SBO De Windroos er alles aan gelegen de kinderen toe optimale ontwikkeling te brengen. Kinderen die naar de mening van de school naar VMBO kunnen gaan, zullen dan ook zeker een daarop gericht advies en de juiste begeleiding krijgen.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven