Basisschool De Burcht

Margaretha Turnorlaan 5 3903 WK Veenendaal

  • Ons gebouw aan de Margaretha Turnorlaan 5.
  • Schoolfoto van Basisschool De Burcht
  • Schoolfoto van Basisschool De Burcht
  • Schoolfoto van Basisschool De Burcht

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een aantal groepsleerkrachten, een vakdocent bewegingsonderwijs, twee intern begeleiders, een onderwijsassistent, een conciërge, een administratief medewerker, een bouwcoördinator/waarnemend directeur en een directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt vervanging geregeld. Waar mogelijk doen we dat met ons eigen personeel. Daarnaast maken we gebruik van de diensten van IPPON voor het leveren van vervangende leerkrachten.

Indien er onverhoopt geen vervanging te vinden is, treedt ons protocol in werking. We gaan dan de groep van de afwezige leerkracht verdelen over enkele andere groepen. Dit gebeurt slechts voor één schooldag. De volgende dag zal een andere groep aan de beurt zijn.

In uitzonderlijke gevallen zal een groep naar huis worden gestuurd. Dit gebeurt pas op dag twee van afwezigheid van een leerkracht en altijd minimaal een dag van tevoren aan ouders gemeld.

In het afgelopen schooljaar is dit niet of nauwelijks voorgekomen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn in leerstofjaarklassen gegroepeerd op leeftijd. Van de meeste leerjaren hebben we twee groepen. Onze school heeft slechts één combinatiegroep, een groep 1-2. Elke groep heeft maximaal twee groepsleerkrachten.

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft aan alle groepen twee keer per week een gymles van 45 minuten. Hij is tevens de coördinator Gezonde School en daarmee een belangrijke stimulans voor gezond bewegen van alle leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 hebben de leerlingen in de ochtend geen specifieke pauze, maar wel een moment voor eten en drinken. Dat is gekoppeld aan les-inhouden en telt dus mee met de lesuren. In de groepen 3 t/m 8 is het kwartier ochtendpauze buiten de lestijd gehouden. Dat bepaalt het verschil in lestijd tussen de groepen 1 en 2 en de hogere groepen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Engels wordt gegeven vanaf groep 6. In de groepen 7 en 8 is techniek onderdeel van wereldoriëntatie. In groep 7 krijgen leerlingen het verkeersexamen en sluiten ze het vak verkeer af. Dat wordt in groep 8 niet meer aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elke school stelt ten minste eenmaal per vier jaar een school-ondersteuningsprofiel vast.

Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door de leraren, de intern begeleiders, de schoolleiding en het bestuur. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. Het grotere samenwerkingsverband van onze regio legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen binnen onze regio.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw is voorschoolse en buitenschoolse opvang aanwezig, evenals peuterwerk op alle ochtenden. Deze kinderopvang wordt verzorgd door Kwink Kinderopvang B.V. (www.kwink.nl) 

Op alle schooldagen is er voorschoolse opvang van 7.30-8.30 uur. Op alle dagen, behalve woensdag, is er buitenschoolse opvang na schooltijd, van 14.30-18.30 uur. Ook in schoolvakanties is opvang mogelijk.

Er zijn meerdere peutergroepen. Elke peutergroep heeft twee keer per week opvang. De tijden zijn van 8.30-12.30 uur.

Terug naar boven