Basisschool De Burcht

Margaretha Turnorlaan 5 3903 WK Veenendaal

 • Ons gebouw aan de Margaretha Turnorlaan 5.
 • Schoolfoto van Basisschool De Burcht
 • Schoolfoto van Basisschool De Burcht
 • Schoolfoto van Basisschool De Burcht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten betreffen de eindtoets van schooljaar 2020-2021.

Deze IEP eindtoets is door alle 46 leerlingen van groep 8 gemaakt.

De Burcht scoorde bij beide referentieniveaus 1F en 1S/2F ruim boven de signaleringswaarde (ondergrens) en net iets onder, maar dichtbij het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van de twee voorgaande jaren zijn de scores van schooljaar 2020-2021 iets lager.

Bij het inzoomen op de groep leerlingen zien we dat er naar verwachting is gescoord. Dat is bekeken vanuit de scores van de tussentoetsen van de afgelopen jaren.

Gemiddeld over drie jaar blijft de school binnen de gestelde signaleringswaardes.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om goede ondersteuning te bieden aan kinderen hebben we informatie nodig. Die informatie moet up-to-date en van belang zijn. Met die informatie in handen proberen we aan te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. In de eerste plaats zijn daar onze dagelijkse observaties en gesprekken met de kinderen tijdens instructie en werken. Het hele jaar door worden allerlei resultaten geregistreerd. We volgen de ontwikkeling van het kind met methode-gebonden toetsen. Daarnaast maken we twee maal per jaar met methode-onafhankelijke toetsen (CITO toetsen voor de groepen 3 tot en met 8) en observaties (LVS Parnassys voor de groepen 1 en 2) de balans op. Het hele jaar door worden allerlei resultaten geregistreerd. Het is een goede aanvulling om met een onafhankelijke toets te kijken waar de kinderen, los van onze methodes, nu werkelijk staan. Door middel van een signaleringskalender bewaken we dat alle toetsen door de leerkrachten op het juiste tijdstip worden afgenomen. Twee maal per jaar worden alle tussenresultaten van de leerlingen door de leraren besproken met de intern begeleider.

Al deze middelen helpen ons om handelingsgericht te werken. Ouders hebben inzage in alle toetsresultaten via het Ouderportaal van Parnassys.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de verwijzing van onze leerlingen naar het voorgezet onderwijs hanteren wij een protocol "Verwijzing groep 8 naar het voortgezet onderwijs".

Wij vermelden hier in het kort de stappen die wij hierbij nemen:

 1. Eind groep 7 ontvangen de ouders/verzorgers een pre-advies voor het VO voor hun kind.
 2. Begin groep 8 geeft de school in een voorlichtingsavond aan ouders/verzorgers uitleg over de procedure van verwijzing naar het VO en de eindtoets.
 3. Begin groep 8 houdt de leerkracht een individueel kindgesprek met alle leerlingen, waarin samen een ambitie wordt uitgesproken ten aanzien van de keuze voor VO.
 4. Na de herfstvakantie zijn er verkennende ouder-kind gesprekken met de leerkracht. Ook hier wordt samen een ambitie (uitstroomniveau) uitgesproken.
 5. In februari worden ouders/verzorgers met hun kind uitgenodigd voor een adviesgesprek en wordt het definitieve schooladvies gegeven.
 6. In maart maakt de leerkracht voor alle leerlingen een digitaal onderwijskundig rapport voor het vervolgonderwijs. Dit wordt afgestemd met de ouders/verzorgers.
 7. In april maken alle leerlingen de Centrale Eindtoets. De Burcht neemt de IEP toets af.
 8. In mei volgt de uitslag van de Centrale Eindtoets en kan een heroverweging van het schooladvies plaatsvinden, als de uitslag tenminste een halve schoolsoort hoger uitvalt dan het oorspronkelijke schooladvies. De school neemt in dit geval altijd contact op met de ouders/verzorgers.

Een schooladvies wordt onder meer gebaseerd op:

 • gegevens van ons leerlingvolgsysteem (CITO)
 • het kind gesprek in groep 8
 • de indicatie voor het VO advies bij de overdracht groep 7 naar groep 8
 • het eigen professionele inzicht van de leerkracht

Als een ouder/verzorger het niet eens is met een schooladvies geldt de volgende bezwaarprocedure:

 1. De ouder/verzorger meldt het bezwaar tegen het gegeven schooladvies bij de leerkracht. Er volgt een extra gesprek waarin het advies kan worden heroverwogen.
 2. Als ouders/verzorgers het niet eens worden met de leerkracht na dit extra gesprek kan een vervolgafspraak gemaakt worden met de directeur. Er volgt dan een gesprek van de ouders/verzorgers met de directeur in het bijzijn van de leerkracht en -desgewenst- de intern begeleider. Aan het einde van dit gesprek volgt een bindende uitspraak van de directeur inzake het schooladvies.
 3. Blijven ouders/verzorgers bezwaar maken tegen het bindende advies, dan verwijst de school de ouders/verzorgers naar de school voor voortgezet onderwijs. Daar wordt - altijd in afstemming met de basisschool - bepaald wat het instroomniveau van een leerling wordt, nadat de uitslag van de Centrale Eindtoets bekend is.

Het belangrijkste doel van deze procedure is: ervoor zorgen dat elk kind op de voor hem/haar juiste school voor Voortgezet Onderwijs wordt geplaatst, passend bij zijn/haar mogelijkheden en waarbij we kansrijk adviseren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind is uniek en daarom ook even belangrijk. De school moet voor ieder kind een geborgen plaats, een veilige burcht, zijn, waarin het zich optimaal kan ontwikkelen. In een veilige Burcht mogen de kinderen zichzelf zijn. Zij leren om te gaan met anderen (kinderen, leerkrachten en ouders) in en om de school. Kinderen hebben behoefte aan structuur. Orde en regelmaat zijn daarbij van groot belang. Zo leren zij respect en zorg te hebben voor elkaar en de wereld waarin zij leven. Wij leren ze vaardigheden aan, die ze later nodig hebben om in de maatschappij hun plekje te kunnen vinden. Wij werken aan zelfstandig werken en denken. De kinderen leren naast de hoofdvakken taal, lezen en rekenen ook lichamelijke en creatieve vaardigheden, bijvoorbeeld bij muziek, tekenen, handvaardigheid en bewegingsonderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Elk kind is uniek
 • Een veilige en geborgen plek
 • Structuur: orde en regelmaat

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 16 maart 2017 heeft de school voor het laatst een uitgebreid inspectiebezoek gehad. De resultaten waren op alle onderdelen in orde. Alle informatie van de inspectie over de school is te vinden via onderstaande weblink.

Terug naar boven