Basisschool De Burcht

Margaretha Turnorlaan 5 3903 WK Veenendaal

 • Ons gebouw aan de Margaretha Turnorlaan 5.
 • Schoolfoto van Basisschool De Burcht
 • Schoolfoto van Basisschool De Burcht
 • Schoolfoto van Basisschool De Burcht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten betreffen de eindtoets van schooljaar 2020-2021.

Deze IEP eindtoets is door alle 46 leerlingen van groep 8 gemaakt.

De Burcht scoorde bij beide referentieniveaus 1F en 1S/2F ruim boven de signaleringswaarde (ondergrens) en net iets onder, maar dichtbij het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van de twee voorgaande jaren zijn de scores van schooljaar 2020-2021 iets lager.

Bij het inzoomen op de groep leerlingen zien we dat er naar verwachting is gescoord. Dat is bekeken vanuit de scores van de tussentoetsen van de afgelopen jaren.

Gemiddeld over drie jaar blijft de school binnen de gestelde signaleringswaardes.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om goede ondersteuning te bieden aan kinderen hebben we informatie nodig. Die informatie moet up-to-date en van belang zijn. Met die informatie in handen proberen we aan te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. In de eerste plaats zijn daar onze dagelijkse observaties en gesprekken met de kinderen tijdens instructie en werken. Het hele jaar door worden allerlei resultaten geregistreerd. We volgen de ontwikkeling van het kind met methode-gebonden toetsen. Daarnaast maken we twee maal per jaar met methode-onafhankelijke toetsen (CITO toetsen voor de groepen 3 tot en met 8) en observaties (LVS Parnassys voor de groepen 1 en 2) de balans op. Het hele jaar door worden allerlei resultaten geregistreerd. Het is een goede aanvulling om met een onafhankelijke toets te kijken waar de kinderen, los van onze methodes, nu werkelijk staan. Door middel van een signaleringskalender bewaken we dat alle toetsen door de leerkrachten op het juiste tijdstip worden afgenomen. Twee maal per jaar worden alle tussenresultaten van de leerlingen door de leraren besproken met de intern begeleider.

Al deze middelen helpen ons om handelingsgericht te werken. Ouders hebben inzage in alle toetsresultaten via het Ouderportaal van Parnassys.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de verwijzing van onze leerlingen naar het voorgezet onderwijs hanteren wij een protocol "Verwijzing groep 8 naar het voortgezet onderwijs".

Wij vermelden hier in het kort de stappen die wij hierbij nemen:

 1. Eind groep 7 ontvangen de ouders/verzorgers een pre-advies voor het VO voor hun kind.
 2. Begin groep 8 geeft de school in een voorlichtingsavond aan ouders/verzorgers uitleg over de procedure van verwijzing naar het VO en de eindtoets.
 3. Begin groep 8 houdt de leerkracht een individueel kindgesprek met alle leerlingen, waarin samen een ambitie wordt uitgesproken ten aanzien van de keuze voor VO.
 4. Na de herfstvakantie zijn er verkennende ouder-kind gesprekken met de leerkracht. Ook hier wordt samen een ambitie (uitstroomniveau) uitgesproken.
 5. In februari worden ouders/verzorgers met hun kind uitgenodigd voor een adviesgesprek en wordt het definitieve schooladvies gegeven.
 6. In maart maakt de leerkracht voor alle leerlingen een digitaal onderwijskundig rapport voor het vervolgonderwijs. Dit wordt afgestemd met de ouders/verzorgers.
 7. In april maken alle leerlingen de Centrale Eindtoets. De Burcht neemt de IEP toets af.
 8. In mei volgt de uitslag van de Centrale Eindtoets en kan een heroverweging van het schooladvies plaatsvinden, als de uitslag tenminste een halve schoolsoort hoger uitvalt dan het oorspronkelijke schooladvies. De school neemt in dit geval altijd contact op met de ouders/verzorgers.

Een schooladvies wordt onder meer gebaseerd op:

 • gegevens van ons leerlingvolgsysteem (CITO)
 • het kind gesprek in groep 8
 • de indicatie voor het VO advies bij de overdracht groep 7 naar groep 8
 • het eigen professionele inzicht van de leerkracht

Als een ouder/verzorger het niet eens is met een schooladvies geldt de volgende bezwaarprocedure:

 1. De ouder/verzorger meldt het bezwaar tegen het gegeven schooladvies bij de leerkracht. Er volgt een extra gesprek waarin het advies kan worden heroverwogen.
 2. Als ouders/verzorgers het niet eens worden met de leerkracht na dit extra gesprek kan een vervolgafspraak gemaakt worden met de directeur. Er volgt dan een gesprek van de ouders/verzorgers met de directeur in het bijzijn van de leerkracht en -desgewenst- de intern begeleider. Aan het einde van dit gesprek volgt een bindende uitspraak van de directeur inzake het schooladvies.
 3. Blijven ouders/verzorgers bezwaar maken tegen het bindende advies, dan verwijst de school de ouders/verzorgers naar de school voor voortgezet onderwijs. Daar wordt - altijd in afstemming met de basisschool - bepaald wat het instroomniveau van een leerling wordt, nadat de uitslag van de Centrale Eindtoets bekend is.

Het belangrijkste doel van deze procedure is: ervoor zorgen dat elk kind op de voor hem/haar juiste school voor Voortgezet Onderwijs wordt geplaatst, passend bij zijn/haar mogelijkheden en waarbij we kansrijk adviseren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 16 maart 2017 heeft de school voor het laatst een uitgebreid inspectiebezoek gehad. De resultaten waren op alle onderdelen in orde. Alle informatie van de inspectie over de school is te vinden via onderstaande weblink.

Terug naar boven