Protestants Christelijke Basisschool de Grondtoon

Componistensingel 26 3906 BW Veenendaal

Locatie Componistensingel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij het geven van het advies voor het voortgezet onderwijs aan onze leerlingen baseren wij ons op de professionele indruk van de leraren wat betreft resultaten, werkhouding, concentratie en andere belangrijke factoren die van invloed zijn op het leren. Daarnaast geeft het Cito leer- en volgsysteem waardevolle informatie. Hiervoor gebruiken wij gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen de Cito toetsen.

Deze toetsen geven ons ook duidelijk zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Deze informatie gebruiken wij dan mede om ons onderwijsaanbod te bepalen, zodat het aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen.

Naast het advies van de basisschool is de Cito eindtoets van invloed op de plaatsing van de leerling op het voortgezet onderwijs. De ervaring leert dat deze eindtoets praktisch altijd aansluit bij het gegeven advies.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies voor het vervolgonderwijs komt tot stand na overleg tussen de leerkrachten van groep 7 en 8 en de internbegeleider. Hierbij spelen observaties, werkhouding, methodetoetsen en toetsen uit het leerlingvolgsysteem een rol. Zo wordt een voorlopig advies bepaald. Dit advies wordt in november met de ouder(s)/verzorger(s) tijdens een gesprek met de leerkrachten besproken. In januari wordt het definitief advies vastgesteld. De Cito-eindtoets wordt alleen gebruikt ter bevestiging van het gegeven advies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Goede kwaliteit van onderwijs vinden wij belangrijk. Daarom kijken wij kritisch naar het onderwijs dat wij geven en vinden wij het ook belangrijk om te weten wat de inspectie van ons vindt. De Grondtoon heeft van de inspectie een basisarrangement gekregen. Wij zijn tevreden met dit resultaat en blijven uiteraard werken aan de aandachtspunten die de inspectie ons terug geeft, waarbij wij het goede dat geconstateerd is, willen behouden.

Terug naar boven