Protestants Christelijke Basisschool de Grondtoon

Componistensingel 26 3906 BW Veenendaal

Locatie Componistensingel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Venster van CBS De Grondtoon, Veenendaal.

Graag stellen wij ons aan u voor. Als eerste kennismaking treft u op deze pagina enkele zinsneden uit onze visie aan. We hopen dat u hierdoor geïnteresseerd bent. Wanneer u meer informatie over onze school wenst, kunt u uiteraard altijd contact opnemen.

Het Christelijk geloof is de basis van waaruit wij handelen. In de praktijk houdt dat in dat we willen leven en leren aan de hand van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is, onze Heiland en Verlosser,waarbij het grote gebod ‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’ voorop staat.

Alle leer-en vormingsgebieden worden onderwezen in het licht van onze identiteit. Ieder kind is uniek. Daarom willen wij omgaan met verschillen. Ieder kind heeft recht op een veilige, gestructureerde en uitdagende leef- en leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen actief leren, waardoor zij hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Bij het vormgeven van ons onderwijs spelen kwaliteit en opbrengsten een belangrijke rol.

Verantwoordelijkheid, eerlijkheid, respect, geborgenheid, zorg en vertrouwen zijn kernwaarden, ‘de akkoorden die de muziek maken’, in de relaties binnen en rond onze school. Wij streven een brede ontwikkeling van de kinderen na.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Eerlijkheid
  • Respect
  • Geborgenheid
  • Zorg en vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na de start van de school kende deze een aantal jaren een forse groei. Hierdoor bleek de hoofdlocatie te klein om alle leerlingen plaats te kunnen bieden. Daarom werden groepen op diverse andere locaties gehuisvest. Een aantal jaren bezochten de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 de hoofdlocatie en maakten de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gebruik van de nevenvestiging aan de Langelaar.

Na een daling van het leerlingaantal door 'vergrijzing' van de wijk, vindt nu een stabilisatie plaats. Hierdoor konden met ingang van schooljaar 2014-2015 onze leerlingen gehuisvest worden op onze hoofdlocatie aan de Componistensingel. Hiervoor is het gebouw uitgebreid met extra ruimte.

Sinds schooljaar 2017-2018 kent de school weer een lichte groei.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven