Jenaplansch in de Manne

Steenstraat 30 9646 BA Veendam

  • Een leergesprek met stamgroepleider en kleuter. Waar ga je aan werken de aankomende tijd, wat wil je leren?
  • Wereldoriëntatie, het hart van het jenaplanonderwijs. Samen leren, onderzoeken en ontdekken!
  • In je stamgroep vergader je over hoe het gaat in de groep, je bespreekt ideeën en wensen, je geeft complimenten. Actief Burgerschap!
  • Bij ons vieren we successen, zowel klein als groot! En we laten tijdens de weekviering zien aan elkaar wat we geleerd hebben.
  • De ruimte als derde pedagoog, veel spelen en ontdekken en gebruik maken van natuurlijk materiaal en de leergierigheid van de kinderen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons doel is niet om de hoogste score landelijk te behalen, maar de hoogst mogelijke score haalbaar voor het kind. Het uiterste uit de capaciteiten van het kind halen, is voor ons dan ook van groot belang. We zien dat de behaalde eindscores van de kinderen niet stroken met de uitstroomadviezen en het beeld dat we hebben van onze kinderen. We zijn als school aan het kijken hoe we dit kunnen aanpakken en hier een verbeterslag in kunnen maken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze kinderen middels leergesprekken, IEP LVS (LeerlingVolgSysteem), groepsbesprekingen en LOOQIN (Sociaal Emotioneel volgsysteem). Tijdens de leergesprekken bespreken we de leerdoelen en de vorderingen met de kinderen en leggen we dit vast in Social Schools. Kinderen bespreken met de stamgroepleider en met hen ouders of de leerdoelen behaald zijn. Resultaten waar de kinderen trots op zijn worden gepubliceerd in hun eigen portfolio.  We gebruiken het leerlingvolgsysteem van IEP om ons eigen onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen. Tevens worden de toetsgegevens uit de IEP besproken met de kinderen en gekeken hoe ze zijn gegroeid en waar ze de komende tijd aan willen werken. In de groepsbespreking bespreken de stamgroepleiders samen met de intern begeleider hoe de ontwikkeling van de groep en de individuele kinderen in de groep verloopt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons schooladvies komt stand doordat we jarenlang een kind volgen, een band opbouwen en daardoor goed de mogelijkheden van het kind doorgronden. We hebben niet alleen de cognitieve kant van het kind goed in beeld, maar ook de sociaal-emotionele kant. Daardoor kan je een gedegen schooladvies geven waarmee het kind op de juiste manier kan doorstromen naar het VO. 

In januari van het laatste schooljaar van het kind, groep 8, krijgt het kind een voorlopig schooladvies. Dit kan bijvoorbeeld VMBO-kader zijn of HAVO. Vervolgens maakt het kind de doorstroomtoets in februari. Uit het resultaat van de doorstroomtoets komt ook een advies, heel vaak komt dit advies overeen met het eerder gegeven advies van de stamgroepleider. Heel soms komt het voor dat de gemaakte doorstroomtoets een heel ander beeld geeft, dan kan het voorlopig advies nog aangepast worden bij het definitieve schooladvies. Het definitieve schooladvies wordt doorgegeven aan de desbetreffende VO-school waar de leerling naar toe gaat. Op die manier kunnen leerlingen goed doorstromen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school wordt er nadruk op gelegd dat iedereen op school zich veilig en fijn voelt. Daar is iedereen met elkaar verantwoordelijk voor, we zorgen hier samen voor.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen
  • welbevinden/betrokkenheid
  • KiVa

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven