Basisschool de Dorenhagen

Hertog Hendrikstraat 1 5552 KK Valkenswaard

 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Doorstroomtoets (voorheen Eindtoets)

Sinds 2020 worden de scores van de Eindtoets beoordeeld vanuit het zogenaamde referentiekader met daarin fundamentele- en streefniveaus. Vanaf 2023-2024 wordt de naam eindtoets weliswaar gewijzigd in doorstroomtoets maar blijft er gewerkt worden met het referentiekader. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus.

Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. De onderwijsinspectie geeft aan dat 85% van de leerlingen 1F zou moeten halen. Voor 2F/1S is dit afhankelijk van de schoolweging en ligt het percentage leerlingen dat dit niveau moeten halen tussen de 30% en 67%.

In de vervolgopleidingen zijn de referentieniveaus vereist om het diploma te kunnen behalen. Zo moeten VMBO-leerlingen aan het eind van de opleiding 2F beheersen om verder te kunnen naar het MBO. Leerlingen op de HAVO moeten 3F halen bij hun eindexamen en VWO-leerlingen 4F (taal) en 3F (rekenen) om door te kunnen stromen in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.

Voor onze school zijn de streefniveaus vastgesteld op: 

De afgelopen drie jaar hebben we de volgende percentages behaald:      

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van een school wordt bepaald door diverse factoren. Om iedere leerling optimaal te kunnen ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling zijn bijvoorbeeld naast een sterk team en eigentijdse methodes en bronnen ook meetinstrumenten nodig.

Meten

Om de kwaliteit van ons onderwijs en de vorderingen van de leerlingen te bewaken en te verhogen, is het meten van resultaten en evalueren van werkwijzen van belang. We willen weten hoe effectief ons onderwijs is en met welke verschillen tussen kinderen rekening dient te worden gehouden. Dit doen we door het afnemen van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen. Voor dit laatste gebruiken we de toetsen uit het CITO-leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). We maken trendanalyses waarin we resultaten vergelijken met voorgaande jaren, tussen groepen onderling en we volgen de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk. Hiermee zijn we in staat tijdig bij te sturen als dat nodig is. Gedurende het schooljaar monitoren we de gegevens (zowel cognitief als sociaal emotioneel) en sturen we daar waar nodig bij.

Het leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind gedurende de gehele basisschooltijd zo goed mogelijk en hierop stemmen we ons aanbod en begeleiding af. 

In de groepen 1 en 2 registreert de leerkracht de ontwikkelingen in Kijk!. Dit is een observatie- en registratiesysteem, dat wij gebruiken voor kleuters. Observaties, die onder andere worden verkregen door naar de kinderen te kijken en met ze te werken, staan daarin centraal. In de groepen 1 en 2 nemen we geen CITO toetsen af.

In de groepen 3 t/m 8 maken de kinderen twee keer per jaar een methodeonafhankelijke toets voor de vakgebieden (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. Al deze toetsen noemen we het CITO-leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Door middel van deze toetsen, de methodegebonden toetsen en niet te vergeten door de dagelijkse praktijk in de klas, krijgen we duidelijk de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in beeld.

3 keer per schooljaar houdt de Kwaliteitsondersteuner (KO'er) een groepsbespreking met elke leerkracht van de groepen 1 t/m 8. Hier wordt gesproken over de ontwikkeling van de groep als geheel, de inhoud van het onderwijs en individuele leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en bezwaarprocedure

Het schooladvies

Het basisschooladvies is wettelijk leidend en bindend. Het advies wordt zorgvuldig geformuleerd op basis van kennis en vaardigheden opgedaan in groep 6-7-8, de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en het gedrag van het kind. Bij het opstellen van het basisschooladvies zijn ten minste twee professionals betrokken.

Doordat er vanaf schooljaar 2023-2024 een doorstroomtoets en een aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

 • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies vanuit de doorstroomtoets dan het voorlopig schooladvies? Dan kán de school een hoger definitief schooladvies geven, maar is dat niet verplicht. Als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school*.

* Voor leerlingen uit het primair onderwijs (po), het speciaal onderwijs (so) en het speciaal basisonderwijs (sbo) die de overstap maken naar het vso (voortgezet speciaal onderwijs), geldt de centrale aanmeldweek niet.

Bezwaarprocedure

Een goed overwogen schooladvies biedt kinderen de beste kansen. Daarom zorgen wij ervoor dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt. Het kan voorkomen dat u het als ouder niet eens bent met het voorlopig schooladvies voor uw kind. Wanneer dit het geval is, gaat u hierover in gesprek met de leerkracht en/of directeur. De leerkracht kan in het onderwijskundig rapport in ParnasSys aangeven wat uw standpunt en argumentatie zijn, zodat de middelbare school waar uw kind is aangemeld hier kennis van kan nemen.

Als ouders het niet eens zijn met het ontvangen definitieve schooladvies, kunnen zij bij het schoolbestuur bezwaar indienen. Het schoolbestuur kan zich vervolgens over dit bezwaar laten adviseren door een onafhankelijke commissie bestaande uit een medewerker van Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteit van SKOzoK, een ervaren leerkracht van groep 8 en een kwaliteitsondersteuner van andere basisscholen. Deze commissie kijkt hoe de onderbouwing van het definitieve advies tot stand is gekomen. Dit doet zij aan de hand van een dossier met resultaten en argumenten voor het schooladvies. Vervolgens geeft de commissie een advies aan de bestuurder en de school over het al dan niet heroverwegen van het schooladvies.

Bent u na deze stap nog steeds van mening dat het advies niet juist is onderbouwd of bent u het niet eens met de doorlopen procedure, dan kunt u contact leggen met de ambtelijk secretaris van de klachtenregeling van SKOzoK. Deze controleert onder andere of alle stappen van de procedure juist zijn doorlopen en overlegt met u de mogelijkheden tot het indienen van een officiële klacht. Indien nodig wordt doorverwezen naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op basisschool De Dorenhagen geven wij de kinderen een zo passend mogelijk aanbod, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare volwassenen. Binnen dit aanbod vinden wij het van belang dat kinderen op een adequate wijze participeren in de maatschappij en is het van belang dat kinderen zich een aantal sociaal-emotionele vaardigheden eigen maken. Al vroeg maken kinderen deel uit van een groep. Eerst is dit enkel het eigen gezin en naaste familie, later gaan ze veelal naar de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar ze met andere kinderen en leidsters te maken hebben. Vervolgens gaan ze naar de basisschool en kunnen sportverenigingen en de vriendenkring een belangrijke rol gaan spelen. Binnen al deze situaties is het van belang dat kinderen op een juiste manier met zichzelf en anderen (leren) omgaan. Sociaal competent gedrag bestaat niet uit losse vaardigheden; het zijn sociale, emotionele en cognitieve elementen die onderling met elkaar verbonden zijn.

Een goede ‘sociale bagage’ is de basis om deel te nemen aan de maatschappij, nu en later. Door aandacht voor sociaal emotioneel leren, leren de kinderen op een adequate manier omgaan met zichzelf en de ander. Hierbij gaan we uit van een preventieve aanpak, waarbij een positieve en veilige sfeer binnen school gecreëerd wordt. We bieden onze leerlingen een passend aanbod om hun sociaal-emotionele ontwikkeling optimaal te stimuleren, waarbij ook aandacht voor het bevorderen van het 'leren leren' en de executieve functies is. Om de verschillende stappen van ontwikkeling van het basisschoolkind te kunnen monitoren wordt gebruik gemaakt van KIJK! en ZIEN!. Leerkrachten krijgen hiermee zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen om vervolgens gericht pedagogische interventies in te zetten vanuit de bijbehorende leerlijnen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samenwerken
 • Respectvol
 • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven