Basisschool de Dorenhagen

Hertog Hendrikstraat 1 5552 KK Valkenswaard

 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit schooljaar hebben de kinderen goede resultaten gehaald. Ze voldeden aan de verwachtingen van de school. Sommigen zelfs beter. Hier heeft een heroverweging advies plaatsgevonden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van een school wordt bepaald door diverse factoren. Om iedere leerling optimaal te kunnen ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling zijn bijvoorbeeld naast een sterk team en eigentijdse methodes en bronnen ook meetinstrumenten nodig.

Meten

Om de kwaliteit van ons onderwijs en de vorderingen van de leerlingen te bewaken en te verhogen, is het meten van resultaten en evalueren van werkwijzen van belang. We willen weten hoe effectief ons onderwijs is en met welke verschillen tussen kinderen rekening dient te worden gehouden. Dit doen we door het afnemen van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen. Voor dit laatste gebruiken we de toetsen uit het CITO-leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). We maken trendanalyses waarin we resultaten vergelijken met voorgaande jaren, tussen groepen onderling en we volgen de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk. Hiermee zijn we in staat tijdig bij te sturen als dat nodig is. Gedurende het schooljaar monitoren we de gegevens (zowel cognitief als sociaal emotioneel) en sturen we daar waar nodig bij.

Het leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind gedurende de gehele basisschooltijd zo goed mogelijk en hierop stemmen we ons aanbod en begeleiding af. 

In de groepen 1 en 2 registreert de leerkracht de ontwikkelingen in Kijk!. Dit is een observatie- en registratiesysteem, dat wij gebruiken voor kleuters. Observaties, die onder andere worden verkregen door naar de kinderen te kijken en met ze te werken, staan daarin centraal. In de groepen 1 en 2 nemen we geen CITO toetsen af.

In de groepen 3 t/m 8 maken de kinderen twee keer per jaar een methodeonafhankelijke toets voor de vakgebieden (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. Al deze toetsen noemen we het CITO-leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Door middel van deze toetsen, de methodegebonden toetsen en niet te vergeten door de dagelijkse praktijk in de klas, krijgen we duidelijk de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in beeld.

3 keer per schooljaar houdt de Kwaliteitsondersteuner (KO'er) een groepsbespreking met elke leerkracht van de groepen 1 t/m 8. Hier wordt gesproken over de ontwikkeling van de groep als geheel, de inhoud van het onderwijs en individuele leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons doel is leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken van een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs (VO).

Het is erg belangrijk dat een kind op een school geplaatst wordt waar het 'thuis' hoort en waar het zich 'thuis' voelt.

In groep 8 worden de kinderen en hun ouders voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Wij gaan hierbij als volgt te werk:

 • Al in groep 7 wordt tijdens het laatste ontwikkelingsgesprek een indicatie van het voorlopig advies gegeven. Dit advies is gebaseerd op de (toets-)gegevens van de leerlingen van de laatste jaren en de ervaringen die de leerkrachten tot dat moment hebben.
 • Aan het begin van het schooljaar is er een informatieronde gericht op de overgang naar het VO.
 • In november krijgen de leerlingen schriftelijk een voorlopig advies.

Vanwege de invloed van COVID19 zijn hierop aanpassingen gedaan en zouden de afspraken nog kunnen veranderen.

 • Van november tot januari zijn er diverse 'open dagen' op verschillende scholen voor VO, die ouders zelf kunnen bezoeken. (Ook al interessant voor de kinderen in leerjaar 7!).
 • Voor 1 maart vinden de definitieve adviesgesprekken met de ouders en kinderen plaats. Tijdens het adviesgesprek wordt het onderwijskundig rapport, dossier over het kind wat meegaat naar het VO en het definitieve advies besproken. Het blijft een advies. De ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school van hun keuze. Door alle gesprekken willen we samen met de ouders komen tot een voor het kind zo goed mogelijke keuze.
 • In maart worden de kinderen door hun ouders aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs.
 • In april wordt de eindtoets afgenomen.

De scholen voor voortgezet onderwijs krijgen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben extra gelden. Voor welke leerlingen ze dit in willen zetten, gebruiken ze als basis het advies van de basisschool.

Als ouders het advies van school ontvangen hebben, zijn ze zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs neemt het advies mee in de beslissing of een leerling wordt aangenomen of wordt afgewezen. Zij nemen de uiteindelijke beslissing.

Schooladvies en bezwaarprocedure

Het schooladvies

Het basisschooladvies is wettelijk leidend en bindend. Het advies wordt zorgvuldig geformuleerd op basis van kennis en vaardigheden opgedaan in groep 6-7-8, de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en het gedrag van het kind. Bij het opstellen van het basisschooladvies zijn ten minste twee professionals betrokken.

Bezwaarprocedure

Een goed overwogen schooladvies biedt kinderen de beste kansen. Daarom zorgen wij ervoor dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt. Het kan voorkomen dat u het als ouder niet eens bent met het schooladvies voor uw kind. Wanneer dit het geval is, gaat u hierover in gesprek met de leerkracht en/of directeur. Komen u en de school niet tot overeenstemming, dan kunt u bezwaar aantekenen bij een interne onafhankelijke bezwarencommissie. Deze commissie bestaat uit een medewerker van Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteit van SKOzoK en twee ervaren leerkrachten van groep 8 van andere basisscholen. Deze commissie kijkt hoe de onderbouwing van het advies tot stand is gekomen. Dit doet zij aan de hand van een dossier met resultaten en argumenten voor het schooladvies. Vervolgens geeft de commissie een advies aan de school over het al dan niet heroverwegen van het schooladvies. Ontstaat er na deze stap geen consensus tussen u en de school of bent u het niet eens met de doorlopen procedure, dan kunt u contact leggen met de ambtelijk secretaris van de klachtenregeling van SKOzoK. Deze controleert onder andere of alle stappen van de procedure juist zijn doorlopen en overlegt met u de mogelijkheden tot het indienen van een officiële klacht. Indien nodig wordt doorverwezen naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Samengevat:

 1. Altijd eerst overleg met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2;
 2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3;
 3. Bezwaar aantekenen bij een onafhankelijke bezwarencommissie. Bij onvoldoende resultaat naar 4;
 4. Contact leggen met de ambtelijk secretaris van de klachtenregeling van SKOzoK; Bij onvoldoende resultaat naar 5;
 5. Indienen van een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven