Basisschool de Dorenhagen

Hertog Hendrikstraat 1 5552 KK Valkenswaard

  • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
  • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
  • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
  • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
  • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt geregeld d.m.v. het P-centrum van onze organisatie.

Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn dan werken we conform protocol dat opgenomen is in onze schoolgids.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

We realiseren ons dat er leerlingen zijn die extra aanbod nodig hebben. Hetzij omdat het basisaanbod te moeilijk of te makkelijk is, of omdat 'leren leren' onvoldoende ontwikkeld is (denk aan werkhouding en taakaanpak, planning en organisatie van het werk). Op school bieden wij een zo breed mogelijke ondersteuning aan. Wanneer leerkrachten signaleren dat er meer nodig is, wordt in een leerlingbespreking met de kwaliteitsondersteuner (KO'er) geanalyseerd en worden aanpak en aanbod bijgesteld. Op het moment dat dit onvoldoende voor de leerling oplevert, wordt in overleg met de ouders naar een passende oplossing gezocht.

De KO'er ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven van goed onderwijs voor alle leerlingen, onder andere door groepsbezoeken, groepsbesprekingen en kindbesprekingen (zie ondersteuningsplan) en door te helpen ondersteunen bij het opstellen van groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven (OPP's). Daarnaast wordt er door de KO'er contact onderhouden met externe deskundigen. De KO'er doet soms verder (diagnostisch) onderzoek met leerlingen. Onze KO'er is mevr. Marian van Son (MvanSon@skozok.nl)

We volgen de leerlingen middels de zogenaamde HGW-cyclus. Deze cyclus bestaat Uit de onderdelen waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. ledere groep werkt met een groepsplan. Tijdens het schooljaar vindt 2 tot 3 keer een groepsbespreking plaats, waarbij het groepsplan wordt doorgesproken tussen de leerkracht(en) en de KO'er. Gesprekspunten zijn: het aanbod, de aanpak en of de voorgenomen doelen zijn behaald door alle leerlingen. Daar waar nodig kan ook een kindbespreking plaatsvinden, omdat bijvoorbeeld doelen niet worden behaald, of omdat er gedragsmatige bespreekpunten liggen. Als blijkt dat een kind door welke belemmering dan ook, de aangeboden stof niet kan verwerken zoals passend bij de leeftijd, kan besloten worden deze leerling los te koppelen van het basisaanbod van de groep (of een of meer vakgebieden) en wordt een eigen leerlijn ontworpen. Deze leerlijn wordt vastgelegd in een OPP. Wanneer een leerling met een eigen leerlijn gaat werken, gebeurt dit altijd na overleg met ouders/verzorgers.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven