Basisschool de Dorenhagen

Hertog Hendrikstraat 1 5552 KK Valkenswaard

 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen
 • Schoolfoto van Basisschool de Dorenhagen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Per 1 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht.

Dit houdt het volgende in.

Ziektevervanging:

 • Bij een ziekmelding wordt eerst een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is.
 • Er wordt een melding gedaan via de vervangingsmanager van Driessen. Vandaar uit wordt een vervanger gezocht voor de school.

Is er geen vervanging beschikbaar dan worden andere mogelijkheden overwogen:

 • Intern wisselen
 • Vrij geroosterde leerkracht inzetten
 • Verdelen van de kinderen over de overige groepen (maximaal voor één dag)

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie, naar huis worden gestuurd.

De volgende afspraken horen daar bij:

 • In principe niet de eerste dag.
 • Alleen in het uiterste geval.
 • Ouders worden op de hoogte gebracht.
 • Voor kinderen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.

(Studie-)Verlof en Scholing

Bij aangekondigd verlof wordt vervanging geregeld of vangt een bouw dat met alle aanwezige leerkrachten op. De directie draagt er zorg voor dat er binnen de groep niet onnodig veel wisselingen plaatsvinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de start van schooljaar 2023-2024 telt onze school ongeveer 100 leerlingen.

Wij formeren 4 groepen:

 • een groep 1/2
 • een groep 3/4
 • een groep 5/6
 • een groep 7/8

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt vanuit doelen. Op deze manier kunnen we spelenderwijs de inhoud afstemmen op de belevingswereld van de kinderen. Uitgangspunt hierbij vormen de leerdoelen vanuit Kijk!

De leerkrachten bieden in de klas en op de leerpleinen een rijke, uitdagende leeromgeving aan. Deze leeromgeving leidt tot verwerking van de ervaringen middels spel, werk en gesprek, waarbij deze doelen centraal staan. Er wordt voor gezorgd dat het onderwijsaanbod een samenhangend geheel is. opgebouwd rondom een thema. Het onderwijsaanbod voor groep 1/2 bestaat uit:

 • expressieactiviteiten
 • werken met constructiemateriaal
 • werken met ontwikkelingsmaterialen
 • gespreksactiviteiten
 • beginnende lees-, schrijf- en rekenactiviteiten
 • bewegingsonderwijs

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We realiseren ons dat er leerlingen zijn die extra aanbod nodig hebben. Hetzij omdat het basisaanbod te moeilijk of te makkelijk is, of omdat 'leren leren' onvoldoende ontwikkeld is (denk aan werkhouding en taakaanpak, planning en organisatie van het werk). Op school bieden wij een zo breed mogelijke ondersteuning aan. Wanneer leerkrachten signaleren dat er meer nodig is, wordt in een leerlingbespreking met de kwaliteitsondersteuner (KO'er) geanalyseerd en worden aanpak en aanbod bijgesteld. Op het moment dat dit onvoldoende voor de leerling oplevert, wordt in overleg met de ouders naar een passende oplossing gezocht.

De KO'er ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven van goed onderwijs voor alle leerlingen, onder andere door groepsbezoeken, groepsbesprekingen en kindbesprekingen (zie ondersteuningsplan) en door te helpen ondersteunen bij het opstellen van groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven (OPP's). Daarnaast wordt er door de KO'er contact onderhouden met externe deskundigen. De KO'er doet soms verder (diagnostisch) onderzoek met leerlingen. De KO-er(s) gelinkt aan onze school worden weergegeven op de website onder het kopje 'het team'.

We volgen de leerlingen middels de zogenaamde HGW-cyclus. Deze cyclus bestaat Uit de onderdelen waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. ledere groep werkt met een groepsplan. Tijdens het schooljaar vindt 2 tot 3 keer een groepsbespreking plaats, waarbij het groepsplan wordt doorgesproken tussen de leerkracht(en) en de KO'er. Gesprekspunten zijn: het aanbod, de aanpak en of de voorgenomen doelen zijn behaald door alle leerlingen. Daar waar nodig kan ook een kindbespreking plaatsvinden, omdat bijvoorbeeld doelen niet worden behaald, of omdat er gedragsmatige bespreekpunten liggen. Als blijkt dat een kind door welke belemmering dan ook, de aangeboden stof niet kan verwerken zoals passend bij de leeftijd, kan besloten worden deze leerling los te koppelen van het basisaanbod van de groep (of een of meer vakgebieden) en wordt een eigen leerlijn ontworpen. Deze leerlijn wordt vastgelegd in een OPP. Wanneer een leerling met een eigen leerlijn gaat werken, gebeurt dit altijd na overleg met ouders/verzorgers.

Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met werken vanuit het protocolbegaafdheid DHH. Dit gebruiken we om onze leerlingen nog beter in beeld te krijgen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit beleid, in de vorm van ons schoolondersteuningsprofiel waarin we dit weergeven, is in ontwikkeling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Peuterdorp Pipohuis werkt met VVE-programma  "Startblokken". Binnen de samenwerking sluiten we aan met thema's, uitwisseling en warme overdracht. Daarnaast vindt overdracht plaats via KIJK!.

Voor meer informatie zie website: Peuterdorp Pipohuis

Terug naar boven