Encanto (voortgezet) speciaal onderwijs

Onderstestraat 29 6301 KA Valkenburg (Limburg)

 • Encanto
(voortgezet) speciaal onderwijs

Onderdeel van Adelante zorggroep
 • gemaakt door alle groepen van de 
school: wij horen bij elkaar

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Expert
 • Nieuwsgierig
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Encanto biedt onderwijs, revalidatie en dagverpleging aan kinderen en jongeren die kampen met fysieke beperkingen of die langdurig ziek zijn. We richten ons daarbij met name op de kansen en mogelijkheden die de leerlingen wél hebben en trachten hen te ondersteunen bij het herstel van functioneren en participatie. De school heette eerst Adelante Speciaal Onderwijs, maar heeft een nieuwe, eigen naam gekregen. ‘Encanto’ is de nieuwe naam van de school, die valt onder de bestuurlijke organisatie van de Adelante Zorggroep. Het motto van Adelante is: “Haal het beste uit jezelf”. In het verlengde daarvan is het motto van de school: “Je kunt meer dan je denkt!”

Encanto biedt passend onderwijs aan een kwetsbare doelgroep: leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar* die vanwege een lichamelijke en/of meervoudige beperking, of langdurige ziekte, een belemmering ervaren in het doorlopen van hun onderwijsloopbaan. De onderwijsbelemmering kan veroorzaakt worden door:

 • eén of meerdere stoornissen die fysieke beperkingen veroorzaken;
 • lichamelijke, neurologische of psychosomatische stoornissen (waaronder ook niet-aangeboren hersenletsel), die niet leiden tot fysieke beperkingen, maar die wel belemmeringen veroorzaken bij het volgen van onderwijs;
 • eén of meer stoornissen die motorische beperkingen veroorzaken én een IQ lager dan 70.

De onderwijsbelemmeringen kunnen zich uiten in:

 • speciale hulpvragen op het gebied van (senso)motoriek, spraak, hulpmiddelen, uithoudingsvermogen, neurologische belastbaarheid, voeding en psychosomatiek;
 • een zeer geringe zelfredzaamheid: afhankelijk zijn van derden voor algemeen dagelijkse verrichtingen, lichamelijke verzorging of voor de onderwijs voorwaardelijke (fijn-)motorische activiteiten en handelingen;
 • problemen met concentratie en informatieverwerking;
 • een vermindering van de leertijd met minstens 25% door noodzakelijke zorg, therapie of aan de stoornis gerelateerd verzuim;
 • intensieve begeleidingsbehoefte;
 • opname op de klinische afdeling de Valkhorst in verband met een intensief revalidatieprogramma.

De cognitieve mogelijkheden van de leerlingen binnen Encanto Speciaal Onderwijs zijn zeer uiteenlopend. 

Inclusiecriteria:

 • Leerlingen van 4 t/m 18 jaar die in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het samenwerkingsverband (SWV) en woonachtig zijn in Limburg of de Euregio.
 • Leerlingen van 4 t/m 18 jaar (kalenderleeftijd) met een primaire fysieke beperking of een meervoudige beperking.
 • Leerlingen van 4 t/m 18 jaar (kalenderleeftijd) met een lichamelijke, neurologische of psychosomatische stoornis die niet in hoofdzaak leidt tot fysieke beperkingen, maar wel tot ernstige belemmeringen om aan onderwijs deel te nemen.
 • Leerroute 5,6,7 : Leerlingen met een IQ >70 (van moeilijk lerend ontwikkelingsniveau tot regulier/gemiddeld ontwikkelingsniveau);
 • Leerroute 3 & 4: Leerlingen met een IQ >50 en <70 en (zeer moeilijk lerend niveau, lichte/matige verstandelijke beperking).
 • Leerroute 2: Leerlingen die, naast een IQ van >50 en <70 een grote mate van ondersteuningsbehoefte hebben in verschillende levensdomeinen (wonen, leren, werken, sociale relaties e.d.)

Kinderen en jongeren kunnen enkel ingeschreven worden als leerling van onze school voor speciaal en voortgezet onderwijs als voor hen een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven door het Samenwerkingsverband (van de gemeente waar het kind woonachtig is). 

Contra-indicaties

 • De leerling moet in staat zijn om qua gedrag en aansturing in een groep te functioneren;
 • Bepaalde leerlingen kunnen naast een lichamelijke of meervoudige beperking een andere hulpvraag of stoornis hebben. Als de extra ondersteuningsbehoefte primair daarop gebaseerd is, verwijst Encanto Speciaal Onderwijs een dergelijke leerling (tijdelijk) naar een andere voorziening. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij hulpvragen op het gebied van:

                                 - Gedrag: leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen, waardoor de mogelijkheden m.b.t. het                                     volgen van onderwijs (zeer) ernstig verstoord zijn. Het gaat hierbij om zeer moeilijk opvoedbare leerlingen;

                                 - Visus: wanneer de visus in de beperking meer primair wordt, kan een leerling verwezen worden naar een school voor                                       slechtziende en  blinde kinderen, ketenpartner Visio Onderwijs Grave.

                                 - Epilepsie: als de epilepsie zodanige vormen aanneemt dat de hulpvragen de mogelijkheden van Encanto Speciaal                                             Onderwijs overstijgen, dan zal een leerling doorverwezen worden naar ketenpartner De Berkenschutse.

 • Leerlingen met een IQ <50 (ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen) behoren niet tot de doelgroep van Encanto en worden verwezen naar de tyltylschool van Adelante, De Maasgouw)

Onze school tracht ontwikkelingsmogelijkheden te creëren die op de toekomst van de leerling gericht zijn. Het doel is dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk functioneren en presteren binnen een vervolgopleiding, in (aangepast) werk of in een beschermde omgeving. Zelfredzaamheid wordt sterk bevorderd met het oog op maximale participatie in de maatschappij. Ons onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen voor het speciaal onderwijs zoals deze door het Ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
94

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?