KBS Montessori Buiten Wittevrouwen

Pallaesstraat 3 3581 RP Utrecht

Schoolfoto van KBS Montessori Buiten Wittevrouwen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam ParnasSys. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode-gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks landelijk genormeerde toetsten van Cito op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toetskalender met een bijbehorend toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zien!- sociaal emotionele screening

Zien is ons expertsysteem dat het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen in kaart brengt. Het biedt handelingssuggesties waarnaar gehandeld wordt in de klas. Dit bevordert het handelingsgericht werken, de kwaliteitszorg en het opbrengstgericht werken op leerlingniveau, groepsniveau, schoolniveau en bestuursniveau.

De volgende route wordt hiervoor gevolgd:  

 • Waarnemen
 • Begrijpen
 • Weten
 • Plannen 
 • Handelen
 • Evalueren

Mocht het voor uw kind nodig zijn, dan betrekken we u (tijdig) bij deze route.  

Montessori observatie

We observeren kinderen in een montessoriklas onder andere omdat we willen weten wat het kind interesseert. Je kunt gemakkelijker lesjes aanbieden op het juiste niveau als je gekeken hebt naar wat een kind pakt en hoe geboeid hij ermee bezig is. Verder is het belangrijk om de voortgang van zijn ontwikkeling bij te houden. Hoe leert het kind? Wat leert het kind? Als je hier meer over weet, kun je registreren en ouders informeren. Daarna is het mogelijk inhoudelijk te praten met collega’s over het kind. Je moet ook observeren voordat je kunt ingrijpen in een situatie. Bekijk eerst wat er gebeurt en of het kind zelf met een oplossing komt. Observeren heeft ook een doel dat verder gaat dan het individuele kind. Na meerdere observaties kun je beter inspelen op de individuele behoeften, maar ook op de groepsbehoeften. Kinderen inspireren elkaar met hun werk. Je ziet wat er leeft in je klas en waar je lesjes over kunt geven, welke werkjes in trek zijn en waar je meer van op de plank moet hebben liggen.

 • Signalering
 • Observatie
 • Evaluatie 
 • Registratie

Deze stappen vormen een belangrijk uitgangspunt in toetsing en handelen in de klas

Methodegebonden toetsen

Op onze school wordt regelmatig getoetst. Er worden toetsen afgenomen die bij een methode horen, dat zijn de zogenaamde methodegebonden toetsen zoals spelling, topografie etc. Tevens zijn er bewijsmomenten voor de leerlingen aan de leerkracht. De leerlingen bewijzen bepaalde doelen te beheersen. Zij kiezen hier zelf een verwerking in. Alle doelen worden per leerling bijgehouden in Parnassys, ons registratie systeem. 

Cito-toetsen

Er worden ook methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Bij ons waren dat toetsen van het leerlingvolgsysteem Cito. Wij nemen toetsen af voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschat. In het schooljaar 2023-2024 moeten we overstappen op een nieuw systeem voor onze toetsen. Daarbij hebben we keuze uit een aantal opties, waarbij we zoeken naar welke het beste aansluit bij onze visie. U wordt hierover gedurende het schooljaar geïnformeerd.

Eindtoets - Doorstroomtoets

Met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets in groep 8 vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau. Dit betekent dat de leerlingen in groep 8 de tussentijdse toets in november maakt in plaats van in februari. De uitslagen van de doorstroomtoets zullen in de schoolgids van schooljaar 2024-2025 voor het eerst zichtbaar zijn.

De IEP-doorstroomtoets bestaat uit een taal- en een rekentaak. Tijdens de taaltaak worden de vier vaardigheden leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid en begrippenlijst & taalverzorging gemeten. Tijdens de rekentaak worden de vier domeinen getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden gemeten. De opgaven in de doorstroomtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Zo ervaart iedere leerling een succesgevoel. De IEP-toets gebruikt ook open vragen. Deze manier van vragen, waar de leerling zelf het antwoord mag invullen, verhoogt de validiteit van de toets. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. Ook een moment waarbij het belangrijk is te laten zien wat je hebt geleerd. Basisscholen zijn verplicht de score van de eindtoets aan de middelbare school door te geven.                                                                  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam ParnasSys. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode-gebonden toetsen en leveren bewijzen aan de leerkracht, die dat op zijn beurt registreert in de leerlijn. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks landelijk genormeerde toetsen van Cito op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toetskalender met een bijbehorend toetsprotocol.

Na een schoolontwikkeling van groep 1 tot en met groep 8 wordt er door de basisschool een definitief schooladvies afgegeven. De doorstroomtoets in februari is onderdeel van dit schooladvies.  Onze school werkt samen met het VO. Wij hanteren dus het schooladvies traject van de basisschool en met de POVO-procedure van Naar het VO, Utrecht en Stichtse vecht -  www.naarhetvo.nl. Zodra uw leerling naar groep 8 gaat zult u tijdig worden geïnformeerd over de voortgezet onderwijs procedure geldend voor dat jaar.

Het schooladvies is gebaseerd op alle informatie die wij van een kind in de loop van de jaren hebben verzameld (toetsresultaten, leerlingvolgsysteem Cito, zelfstandigheid, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling). De uitslag hiervan wordt gebruikt om acht jaar onderwijs op de basisschool te analyseren. Vanaf 2015 zal de toets geen belangrijk gegeven meer zijn voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Voor de duidelijkheid: ouders maken de uiteindelijke schoolkeuze, de school verzorgt de digitale aanmelding naar het VO en de betreffende middelbare school bepaalt wie uiteindelijk geplaatst wordt.           

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken volgens de visie van Maria Montessori vertaald naar deze tijd. Haar visie op onderwijs en opvoeding is een bindend element en vormt het uitgangspunt voor ons onderwijs. Daarnaast kiezen wij er bewust voor om moderne onderwijsleerlijnen in onze school te hanteren. Deze aanpak garandeert dat wij aan de actuele kerndoelen van de overheid voldoen en aansluiten bij de visie van de Nederlandse Montessorivereniging.

Onze missie luidt: ‘Help mij het zelf te doen‘

Dit doen wij door: uitdagen en stimuleren, vanuit vertrouwen in de eigenheid van elk kind.
Ons motto:  Allemaal anders, samen sterk!

Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang. Net als zelfstandig leren, keuzes maken, jezelf kennen en beheersen, samenwerken en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk om te leren. Denken in kansen en mogelijkheden loopt als rode draad door ons onderwijs. De invulling van onze kernwaarden wordt nader toegelicht in de schoolgids.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Jezelf kennen en beheersen
 • Samenwerken
 • Zelfstandig keuzes maken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven