Johannesschool Vrije School Tiel

Priorlaan 3 4003 AP Tiel

Schoolfoto van Johannesschool Vrije School Tiel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten zijn belangrijk. Dat staat buiten kijf. Daarvoor werken we aan de ontwikkeling van je verstand. Je leert op een vrije school wanneer je ‘vindt’ met een d of t moet schrijven. Je leert er om de tafeltjes van 1 tot 10 op te zeggen. Om werkwoorden te vervoegen en sommetjes te maken. Maar omdat het in het leven om veel meer draait dan rekenen en taal alleen, leer je op een vrijeschool veel meer dan dat. Zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld. Of aandacht hebben voor cultuur en betrokken zijn bij de maatschappij. Want naast de ontwikkeling van je verstand, is het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig te zijn.

Daarnaast weten we dat we op de Johannesschool goed presteren. Ook al heeft Corona daarin voor vertroebeling gezorgd, willen we dat niet als excuus gebruiken. naast goede leerresultaten op gebied van reken en taal staat de Johannesschool voor een totale ontwikkeling van uw kind als mens in samenhang met u als ouders om te komen tot een vrijdenkend, creatief mens met oog voor de ander en respect voor zichzelf.

Om u als [toekomstig] ouder een goed beeld te geven van de opbrengsten van de Johannesschool voegen we naast de eindopbrengsten ook de referentie analyse toe. Hierin leest u dat we op rekengebied meer aandacht aan automatisering kunnen besteden en dat de taalontwikkeling boven gemiddeld is.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Al onze kinderen doen mee aan de tussentijdse toetsen van Cito-LVS en de methode toetsen van Staal en Getal en ruimte junior.

Deze toetsen zijn een onderdeel van de getuigschriften. Dit zijn de schriftelijke rapportages over de ontwikkeling van de kinderen die naast de toets-resultaten meer vertellen over wie het kind is, wat het kan op diverse terreinen en hoe het met anderen omgaat Daarnaast vertelt het hoe uw kind zich ontwikkelt als vrijdenkend mens in een steeds meer ingewikkeld wordende maatschappij.

Als leerkrachten spreken we met elkaar over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van de tussenresultaten. Deze vormen de basis voor de aanbieding van de leerstof aan de kinderen in het volgende semester. Er wordt als team gesproken over de vaardigheden en ontwikkeling van zowel de groep als het individuele kind. Alle instructiegroepen worden op basis van deze tussentoetsen ingericht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze kinderen stromen in het voortgezet onderwijs in. Naast de bovenbouw van de vrije school stromen zij ook in het regulier onderwijs in. Wij krijgen als terugkoppeling dat de kinderen goed aarden in het voortgezet onderwijs. Of ze nu met de trein naar de vrije school in Nijmegen gaan of op de fiets naar het voortgezet onderwijs in de regio. Als school begrijpen we dat de ouders kiezen voor thuisnabij onderwijs ook al zien we liever dat kinderen de vrije school ook in klas 7-12 vervolgen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Al onze kinderen vullen de tevredenheidslijst in. Al onze leerkrachten scoren de ontwikkeling van onze kinderen in Zien. Vanaf 2023 wordt dat gedaan in Kindbegrip. Wij vinden het prachtig om te zien hoe kinderen op de Johannesschool met elkaar omgaan. De groten zorgen voor de kleinen. En als er een keer iets mis gaat, zoals op elke school en overal in onze samenleving, ben ik als directeur trots op de prachtige wijze waarop kinderen dat onderling met elkaar oplossen.

Voorbeeld: Twee kleuters pakken in een spel een bril af van een groter meisje. De wijze waarop zij vertelt dat dit niet leuk is, zet de kleuters aan het denken. In overleg met de ouders bakken zij thuis iets lekker voor het meisje en de eventuele kosten voor de beschadiging van de bril wordt vergoed. Het getroffen meisje vertelt in een gesprek dat je dit niet moet doen en de kleuters betuigen hun spijt aan haar. En wat doe ik als directeur? Ik ben aanwezig en complimenteer alle aanwezige kinderen op de voortreffelijke wijze waarop zij dit oplossen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij zorgen voor elkaar
  • Wij zien elkaar
  • Wij lossen problemen samen op

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Johannesschool voldoet aan de criteria zoals deze door de Onderwijsinspectie worden gesteld. We werken alleen aan een herstelopdracht.

Deze betreft twee onderdelen:

1, De leerkrachten geven instructie welke in de school ongeveer hetzelfde is,

2, De leerkrachten en de directie werken via een kwaliteitsstructuur.

Terug naar boven