Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits

Hooibeestje 2 4007 HD Tiel

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school is een resultaatgerichte school. Schooljaar 2018 hebben wij voor het eerst deelgenomen aan de DIA eindtoets. Deze toets is digitaal afgenomen en is adaptief. De Dia Eindtoets is bedoeld om een objectief en individueel advies te kunnen geven over het meest geschikte vervolgonderwijs voor leerlingen. Dit advies ondersteunt het advies van de school. De toets is niet bedoeld om scholen onderling te vergelijken.

Een analyse van onze gemiddelde eind resultaten in de afgelopen jaren laat  zien dat de jaarlijkse scores  fluctueren. De analyse laat echter ook zien dat de afgelopen jaren onze gemiddelde eind-score altijd op of boven het landelijk gemiddelde lag. 


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Prins Mauritsschool biedt Passend Onderwijs en werkt Opbrengstgericht met een 6-tal instrumenten. Eén daarvan is het Schooloverzicht. Het schooloverzicht geeft aan hoe het er voor staat met ons streven naar de schoolambities in relatie tot de populatie van de school. Hierin staan tevens de schoolopbrengsten (eindresultaten) van de afzonderlijke groepen. Het biedt ondersteuning bij een vertaalslag naar de praktijk waarbij de normering van CITO leidend is, uitgedrukt in percentages en vaardigheidsscores. Voor Prins Mauritsschool locatie Passewaaij betekent dat ongeveer de hoogste C-score (overgang van B naar C)) en dus ongeveer het landelijk gemiddelde. 

Bij het trendanalyse-gesprek (2x per jaar) gaan we samen de resultaten vergelijken met de ambities voor het getoetste vak. We gaan in discussie over waarom de ambities wel/niet behaald zijn en werpen daarbij een kritische blik op ons handelen als school en maken samen de juiste keuzes ter verbetering van ons onderwijs (Groepsniveau: tussentijdse interventies. Schoolniveau: het jaarplan). De ambities zijn uiteraard bedoeld voor de langere termijn om een goed vergelijk te kunnen maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven