Kindcentrum de Bongerd

Vaassenseweg 3 7396 NA Terwolde

  • Schoolfoto van Kindcentrum  de Bongerd
  • Aan deze kant van het plein is de leerlingeningang en de gymzaal.
  • Schoolfoto van Kindcentrum  de Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u belangstelling hebt voor de informatie over kindcentrum de Bongerd. Het kindcentrum de Bongerd is een samenwerkingsverband tussen kinderopvang, peutergroepen en de basisschool en is op initiatief van Stichting Archipel tot stand gekomen. We vormen een hechte organisatie met een vast team met goede afspraken en doorgaande leerlijnen voor kinderen van nul tot dertien jaar. In scholen op de kaart vindt u de belangrijkste informatie betreffende de basisschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandig
  • verantwoordelijk
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar zijn we gestart met 8 groepen. Er zitten 168 kinderen op school. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren ongeveer gelijk zal blijven.  Er zijn wel pieken en dalen in de verschillende leeftijdsgroepen zodat de groepssamenstelling ook varieert. De kinderen komen uit het dorp en de omgeving.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse opvang en de buitenschoolse opvang wordt verzorgd door de pedagogisch medewerkers van kindcentrum de Bongerd. Tijdens studiedagen en bij voldoende belangstelling in de schoolvakanties is dagopvang mogelijk.

Het kindcentrum de Bongerd biedt ook plaats voor de peutergroepen gedurende vier dagdelen in de week. De peuters worden begeleid van 8.00 tot 12.00 uur.

Met het team van het kindcentrum verzorgen wij de volledige opvang voor de kinderen gedurende de dag. Leuk, veilig, vertrouwd met een vloeiende overgang van de ene groep naar de andere en een doorgaande pedagogisch didactische lijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt door de arbo-medewerker de risico inventarisatie uitgevoerd. Deze wordt samen met de directie doorgenomen en geëvalueerd met de medezeggenschapsraad en de bovenschoolse directie.

Terug naar boven