Christelijke basisschool De Fontein Ten Boer, onderdeel van VCPO Noord Groningen

Riekele Prinsstraat 1a 9791 DB Ten Boer

 • Tussen de middag eten de leerkrachten samen met de kinderen. Bij mooi weer soms ook buiten.
 • Ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden welkom om een kijkje te nemen in de klas en even mee te doen.
 • Lezen is belangrijk en voorlezen ook. We doen dus elk jaar mee met het Nationale Voorleesontbijt.
 • De leerlingen krijgen elke 1 uur les in het atelier. Deze lessen worden verzorgd door de vakleerkracht Crea.
 • Kinderen kunnen 1x in de week meedoen met schaaklessen. Met elkaar vormen ze een goed team met leuke resultaten.

Het team

Toelichting van de school

De leerkrachten op De Fontein zijn professioneel en goed geschoold. Zij houden hun vakkennis op peil door deel te nemen aan de VCPO academie, door vakliteratuur te lezen en cursussen (E-wise) te volgen die passen bij de schoolontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling.

Er zijn binnen het team gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van muziek, drama, handvaardigheid, ICT, taal, bewegend leren en motoriek.

Er zijn ook onderwijsassistenten in de school, die ondersteunen in de groep en we bieden studenten van verschillende opleidingen de gelegenheid bij ons stage te lopen.

De lessen bewegingsonderwijs voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 worden verzorgd door de vakleerkracht. Hij wordt ingezet vanuit Huis voor de sport Groningen.
Deze leerkracht is ook betrokken bij:

 • Bewegingsonderwijs voor de kleuters;
 • Pleinspelletjes;
 • Sportinstuif;
 • Koningsspelen;
 • Sportclinics;

   en andere sportactiviteiten voor leerlingen in de basisschool-leeftijd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht doen we ons uiterste best om een vervanger te regelen. De mogelijkheden die we benutten zijn:

 • Een vervanger aanvragen bij Slim personeelsbemiddeling
 • De duopartner vragen extra te werken
 • Een onderwijsassistent met lesbevoegdheid voor de klas
 • Leerlingen verdelen over andere groepen
 • Een groep naar huis sturen, uiteraard nadat we ouders op de hoogte hebben gesteld

De laatste twee opties komen pas in beeld als er echt geen andere mogelijkheden zijn en we maken hier zo min mogelijk gebruik van. 

Via een berichtje via Social Schools wordt u op de hoogte gesteld van ziekte of vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerkrachten op De Fontein zijn professioneel en goed geschoold. Zij houden hun vakkennis op peil door deel te nemen aan de VCPO academie, door vakliteratuur te lezen en cursussen te volgen.

Er zijn binnen het team gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van muziek, drama, handvaardigheid, ICT, taal, bewegend leren, motoriek.

Er is een 'Torenklasleerkracht' die meer- en hoogbegaafde kinderen ondersteunt en begeleidt.

Er zijn ook Onderwijs Assistenten in de school die ondersteunen in de groep en we bieden studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid om stage bij ons te doen.

Op maandag worden de lessen bewegingsonderwijs voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 verzorgd door de vakleerkracht. Hij wordt ingezet vanuit Huis voor de sport Groningen.

Deze leerkracht is ook betrokken bij

 • Bewegingsonderwijs voor de kleuters
 • Pleinspelletjes
 • Sportinstuif
 • Koningsspelen
 • Sportclinics
 • en andere sportactiviteiten voor leerlingen in de basisschool-leeftijd.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij begeleiden op De Fontein kinderen op weg naar volwassenheid. Wij zien het als een opdracht om kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. 

Extra ondersteuning is bedoeld voor leerlingen, die extra hulp nodig hebben bij hun persoonlijke groei. Dit kan zich op verschillende ontwikkelingsgebieden voordoen.

Onze school biedt ten aanzien van preventieve interventies, aanbod van ondersteuning, bekwaamheid van leerkrachten, ondersteuningsstructuur of handelingsgericht werken het volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning: 

 • een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;   
 • onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis van IQ alleen wordt vermeden;   
 • (ortho) pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen (uitgewerkt in Kwink, No-Blame en het pestprotocol);
 • een protocol voor medische handelingen;   
 • de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden;   
 • fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben. 

De school kan ondersteuning bieden aan:

A. Een leerling met een eigen leerlijn voor één ontwikkelingsgebied ( cognitief of sociaal emotioneel) als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:  

 • Het welbevinden van de leerling positief is. 
 • Een alternatieve leerroute, die aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit kan een methode zijn of een minimum programma of een aanbod in een andere groep enz.  
 • Bij een begeleidingsintensieve groep is er ondersteuning nodig in de vorm van onderwijsassistentie, remedial teaching, ouders, tutoren etc.

B. Een leerling met een eigen leerlijn voor twee ontwikkelingsgebieden ( cognitief of sociaal emotioneel) als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:  

 • Het welbevinden van de leerling positief is.
 • Een alternatieve leerroute, die aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit kan een methode zijn of een minimum programma of een aanbod in een andere groep etc.  
 • Er is ondersteuning nodig in de vorm van of een onderwijsassistent of remedial teaching, of ouders of tutoren. Eventueel een begeleidingsvorm die nog niet is genoemd. 

C. Een leerling met een eigen leerlijn voor drie ontwikkelingsgebieden (cognitief of sociaal emotioneel) als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

 • Het welbevinden van de leerling positief is. 
 • Een alternatieve leerroute, die aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit kan een methode zijn of een minimum programma of een aanbod in een andere groep etc.  
 • Er is ondersteuning nodig in de vorm van of een onderwijsassistent of remedial teaching of tutoren. Eventueel een begeleidingsvorm die nog niet is genoemd.
 • Er ondersteuning nodig is in de vorm van begeleiding door de ouders.
 • Er is sprake van een relatieve ontwikkelingsgroei van de leerling, het steven is een BB (basis beroeps) uitstroom perspectief. Eventueel kan een leerling met een verlenging, een jaar eerder van school gaan.  

D. Een leerling met een volledige eigen leerlijn ( cognitief of sociaal emotioneel) als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

 • Het welbevinden van de leerling positief is. 
 • Een alternatieve leerroute, die aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit kan een methode zijn of een minimum programma of een aanbod in een andere groep etc.  
 • Er is ondersteuning nodig in de vorm van of een onderwijsassistent of remedial teaching of tutoren. Eventueel een begeleidingsvorm die nog niet is genoemd. 
 • Er ondersteuning nodig in de vorm van begeleiding door de ouders en externe begeleiding. 
 • Er is sprake van een persoonlijke ontwikkelingsgroei van de leerling. Onder bepaalde voorwaarden kan een leerling een jaar eerder, eind groep 7, van school gaan. 

Ondanks alle extra inzet van intern en externe partijen kan het zijn dat een leerling niet genoeg kan profiteren van ons onderwijs. We zullen dan een traject richting plaatsing op een andere onderwijsvorm overgaan.

Het volledige schoolprofiel van CBS De Fontein in ten Boer is te vinden op scholenopdekaart.nl en op de website van de school fontein.vcpong.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Passend onderwijs en Jeugdhulp

Sinds 2014 is het passend onderwijs van kracht. Hierdoor hebben scholen de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende plek te bieden. Om dit te realiseren bieden scholen aan kinderen die dat nodig hebben, extra begeleiding op school. Het kan zijn dat kinderen buiten school hulp of ondersteuning nodig hebben. Hiervoor kunt u contact opnemen met het STJ.De gemeente is (sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015) verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp, waar andere vormen van ondersteuning niet toereikend zijn. Deze hulp is niet gericht op het leren op school, maar op gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaamheid in de maatschappij.Om hulp thuis en op school goed op elkaar af te stemmen, werken de school en het STJ waar nodig samen. Om dit goed te kunnen doen, wisselen zij informatie uit. Dit vindt alleen met toestemming van ouders/verzorgers plaats.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Eerder ging uw kind naar het consultatiebureau. Hier werd de groei en ontwikkeling van uw kind gevolgd. Ook als uw kind naar school gaat, voert de jeugdgezondheidszorg van de GGD deze taak uit.

Als uw kind 5 jaar oud is en in groep 7 wordt uw kind onderzocht. Hieronder kunt u lezen wat u van deze onderzoeken kan verwachten

 • Screening 5 jaar
  Als uw kind 5 jaar oud is ontvangt u een uitnodiging van de GGD voor een gezondheidsonderzoek bij het consultatiebureau. De GGD vindt het voor jonge kinderen belangrijk om ook de ouder(s)/verzorger(s) te spreken. De doktersassistent van de GDD voert het gezondheidsonderzoek uit. Het onderzoek bestaat uit:
  - Meten en wegen van uw kind
  - Controleren of uw kind goed kan zien en horen
  - Kijken hoe uw kind beweegt
  Daarnaast heeft u de mogelijkheid om andere vragen te stellen en/of om zorgen te bespreken.
 • Screening Groep 7
  De kinderen worden in groep 7 opnieuw gemeten en gewogen. Dit onderzoek vindt plaats op school. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen.
  De onderzoeken vinden alleen plaats als ouders/verzorgers hiervoor toestemming geven.
  Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat er nog vragen zijn bij jeugdarts of jeugdverpleegkundige, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt bekeken wat er moet gebeuren.

  Vragenlijst
  Vooraf aan de gezondheidsonderzoeken vraagt de GGD u om een digitale vragenlijst in te vullen over de gezondheid en het welzijn van uw kind. Dat geldt zowel voor de 5-jarigen als voor de kinderen in groep 7.

De jeugdgezondheidszorg biedt naast de standaard onderzoeken het volgende extra:

De ondersteuningsroute
De jeugdverpleegkundige is het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten voor alle vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling. Zij kan, in één of meerdere gesprekken de vraag beantwoorden of het probleem oplossen, maar ook, evt. in samenwerking met leerkrachten, zo nodig doorverwijzen naar huisarts, jeugdarts of sociaal team jeugd. Voor een doorverwijzing is altijd toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) nodig.

De Groeigids App De App kunt u downloaden via: https://groeigids.nl/.Via de Groeigids App vindt u betrouwbare informatie over gezondheid, opvoeding en ouderschap. Daarnaast kunt u belangrijke en leuke momenten van uw kind vastleggen vanaf de zwangerschap tot het 18e jaar. U kunt alle gegevens printen als boekje. Zo heeft u een tastbare herinnering voor later.
Via de Groeigids Ouderchat kun u ook vragen stellen aan een jeugdverpleegkundige op maandag tot en met vrijdag van 18:00- 22:00. In het weekend zijn zij bereikbaar van 8:30 – 22:00.

Onderzoek naar stem-, spraak- en/of taalproblemen
De logopediste van de GGD kan kinderen van groep 1 en 2 screenen op stem-, spraak- en/of taalproblemen. Dit kan op verzoek van de leerkracht of de ouders.Ouders moeten altijd van te voren toestemming geven en de uitslag van het onderzoek wordt met hen besproken.

Aandacht voor gezondheid op school
Uit de vragenlijsten die ouders/verzorgers invullen voor het gezondheidsonderzoek haalt de GGD allerlei informatie. Deze informatie bespreekt de verpleegkundige of arts met de school. Zij kunnen vervolgens thema’s kiezen die extra aandacht nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn: voeding en beweging, gebitsverzorging en pesten. Bij de projecten die hieruit voortkomen, worden ouders en school nauw betrokken.

Meer informatie
Voor meer informatie over gezondheid, opgroeien en opvoeden kunt u contact opnemen metDe Telefonische Advisering van de GGD tel: 050-3674991, zij kunnen u desgewenst ook doorverbinden met de jeugdverpleegkundige van de school van uw kind.

Verwijsroute dyslexie
Mocht u bij uw kind dyslexie vermoeden, dan is het goed om te weten welke stappen u moet nemen om in aanmerking te komen voor hulp.
De school is de eerste aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproblemen en (mogelijke) dyslexie te signaleren en te begeleiden. Pas als de extra ondersteuning van de school onvoldoende effect heeft, kan de school een leerling doorverwijzen voor onderzoek naar dyslexie en bij vaststelling naar dyslexiehulp. Dit gebeurt in overleg met de ouders en verzorgers.
De ouders kunnen kiezen bij welke aanbieder hun kind de behandeling volgt. Een voorwaarde hierbij is dat de aanbieder een contract heeft met het Regionaal Inkoopbureau Groninger Gemeenten (RIGG). Op de site van de RIGG kunt u de lijst met gecontracteerde aanbieders vinden. Voor meer informatie, zie: www.rigg.nl.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Fontein werkt m.b.t. VVE samen met de Kinderopvang, de peuterspeelzaal, logopedie en met het WijTeam. Er is sprake van een warme overdracht om de doorgaande lijn te waarborgen en leerlingen met specifieke aandachtspunten worden besproken. Ook ouders worden hierbij betrokken. 

Leerlingen worden gevolgd door observaties van de leerkrachten in combinatie met het instrument leerlijnen jonge kind (parnassys).

Vanuit het Kindcentrum Ten Boer wordt gewerkt aan een kindgericht protocol om een kind bij de overstap naar het basisonderwijs goed te kunnen volgen.

Terug naar boven