Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool het Maasveld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Onze school neemt de Cito-Eindtoets af als objectiefmeetinstrument van een aantal resultaten van het onderwijs op school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op de vakken rekenen, taal en begrijpend lezen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Daarnaast hebben wij ook andere resultaten in beeld die van belang zijn voor het schooladvies van het Voortgezet Onderwijs. De eindtoets wordt dan ook gezien als een objectieve bevestiging van het schooladvies en niet enkel als een meetinstrument voor de kwaliteit van het Maasveld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hieronder vindt u de meest recente gegevens van onze schoolverlaters als het gaat om het schooladvies dat zij van ons meekregen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in september 2015, na een intensief verbetertraject het basisarrangement teruggekregen. De kwaliteit van het onderwijs, de zorg, de resultaten en het onderwijsleerproces zijn op orde. In het inspectierapport zelf kun u hier meer over lezen. 

Terug naar boven